ครูบนดอยขอความเป็นธรรม ป่ ว ยเ นื้อง อกต้องผ่ าตั ดฉุ กเ ฉิน กลับถูก ผอ. บี บให้ล าออก

ครูบนดอยขอความเป็นธรรม ป่ ว ยเ นื้อง อกต้องผ่ าตั ดฉุ กเ ฉิน กลับถูก ผอ. บี บให้ล าออก

จากกรณีที่ผู้ใช้เ ฟซบุ๊กร ายหนึ่งได้ระบายความในใจผ่านโลกออนไ ลน์ โดยระบุว่าตนเป็นครูอัตร าจ้ าง สอนอยู่ที่โ รงเรียนแห่งหนึ่งบนดอยสูง ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การเดินทางเข้าพื้นที่ค่ อนข้างย ากลำบ ากมาก โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจพบเป็นเ นื้อง อกปี กมด ลู กทั้งสองข้าง และได้มีการผ่ าตั ดก่อนจะกลับไปทำงานอีกครั้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562

โดย ครูบีม เปิดเ ผยกับผู้สื่ อข่าวว่า หลังจากเ กิดเ หตุการณ์วันที่ป่ วยห นัก กลายเป็นว่าตอนนั้นเธอป่ วยฉุ กเ ฉินไม่ได้เขียนใบล าง าน ผู้บริหารโ รงเรียนแจ้งว่าเธอข าดงานราชการเกิน 15 วัน

และถูกตำຫนิและถูกบี บให้ล าออก เธอจึงไปล าออกจากต้นสั ง กั ด ในตัวอำเภอแม่สะเรียง แต่ไม่สามารถระบุสาเ หตุของการล าออกได้

เนื่องจากเ จ้าหน้าที่ระบุว่าสาเ หตุจากการป่ วยเป็นเ หตุผลที่ไม่เพียงพอ จึงเ ว้นช่องว่างไว้ ประกอบกับผู้บริหารโ รงเรียนอาจถูกตั้งคณะก ร ร มการสอบ

เ จ้าหน้าที่จึงยื่ นใบ ล า ป่ ว ยให้เธอกsอก พร้อมกับนำใบรับsองแwทย์แนบให้กับผู้บริหารโsงเรียน
ต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนกันย ายน 2562 ทางโsงเรียน มีการประเมิuผລการปฏิบั ติงานของลูกจ้ างชั่ วคราว

ประจำปีมีผู้ประเ มิ น 3 คน ประกอบด้วย ประธานก ร ร มการสถานศึ ก ษ า คือผู้ใหญ่บ้าน ส่วนก ร รมการฯ คนที่ 2 คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก ร ร มการทั้งสองให้คะแ นนผ่านคือ 90 คะแ นน

ซึ่งคะแ นนเต็ม 100 รวมได้ 180 คะแนน แต่ผู้บริหารโ รงเรียน ไม่ยอมให้คะแ นน และไม่ยอมเ ซ็นเอกสารประเ มินต่อมามีการประเ มินรอบสอง ป ร า ก ฏว่าผู้บริหารโ รงเรียนให้คะแ นนตน 57 คะแ นน ส่วนคนอื่นให้คะแ นน 60 และ 61 ตามลำดั บ

ทำให้คะแ นนเธอต กเหลือ 59.37 เท่านั้น แต่จากการสังเกตพบว่าก ร ร มการทั้งสองคนให้ตนผ่านกลับระบุในความเห็นควรจ้ างต่อไปแต่ควรปรับปรุงแ ก้ไ ข

หลังจากเธอจึงไปยื่ นห นังสือร้องทุ ก ข์ที่ต้นสังกั ดขอให้มีทางผู้บริหารโ รงเรียนประเ มินใหม่ ปรา ก ฏว่าทางผู้บริหารโ รงเรียนได้เสนอ

ครูในโ รงเรียนเป็นคณะก ร ร มการแทนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งก ร ร มการจะประกอบด้วยครูใหญ่เป็นก ร ร มการคนที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านเป็นก ร ร มการคนที่ 2 และครูในโ รงเรียนเป็นก ร รม การคนที่ 3

ผลการประเ มินออกมาผลคะแ นนเหมือกับการประเมินรอบ 2 ซึ่งคะแ นนทุกรายการมีการล อ กมาจากคะแ นนการประเมินครั้งที่ 2 แต่มีการเ ปลี่ยนก รรมการประเ มินเท่านั้นจึงทำให้ต้องพ้ นสภ าพจากความเป็นครูในทันที

ซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่ค่อนข้างย ากลำบ ากด้วยระยะทางที่ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่ วโมง บางครั้งฤดูฝนต้องเดินเท้าจู งรถข้ามลำห้ ว ย

ข้ามถนนที่เละเป็นโ คลน นอกจากนี้ตนยังเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องส่งเ สียเ ลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายชีวิ ต หลังจากออกงานมา 2 ปีกว่า

ประกอบกับช่วงการแ พ ร่ ร ะ บ า ดข องเ ชื้ อไ ว รั ส โ ค วิ ด เป็นระยะเวลานาน ทำให้คนในครอบครัวต้องอยู่ด้วยความย า กลำบ า ก จึงอย ากร้ องขอความเป็นธรรมจากผู้ที่เ กี่ยวข้องช่วยให้ความเป็นธรรมกับตนด้วย

 

แหล่งที่มา:ch3plus

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *