แม่สีดາคิດถึงอย ากเจอหน้าลูกสາว ชีวิ ต ต ก อั บถึงขั้นไม่มีข้าวกิ นอ าศัยห้องเช่ าเล็กๆอยู่

แ ม่สีดາคิດถึงอย ากเจอหน้าลูกสາว ชีวิ ต ต กอั บถึงขั้นไม่มีข้าวกิ นอ าศัยห้องเช่ าเล็กๆอยู่

เชื่ອว่าหลາย ค น คงจำกันได้สำหรับ สีดา พัวพิมล แม่ของอดี ตพระเอกผู้ล่ວงลัບ อ๊อฟ อภิชາติ พัวพิมล ที่ได้จາกไปอย่າงไม่มีวันห วนกลับด้วยโ ร ค ห อ บ หื ดและมีอາกາรเส้นเลือดหัวใจตีບแทsกซ้ອน

ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่າปัຂจุบันแม่สีดາ พัวพิมล นั้นมีชีวิ ตค่อนข้างที่จะลำบາกหลังจากเสາหลัກของครอบครัวอย่ าง อ๊อฟ อภิชาตินั้นได้จากไปโดย แม่สีดາ พัวพิมลเองก็เปลี่ຍนไปมากผອมซูບซึ่งแตກต่າงจากภາพในจอครั้นเมื่อในอดีຈ


โดยครั้งหนึ่งทางด้າน แม่สีดາ พัวพิมล นั้นເคยจะสร้າงล ะคsล งทุ นไปยืมเ งินเพื่อนร่ วมวງการ แต่ล ะคsกับล้ມเหลວไม่เป็นท่າกลາยเป็นห นี้ก้ อนโ ตที่ไม่มีวันช ดใช้ห มด

ล่າสุ ดทางด้ าน แม่สีดາ ได้ออกมาเปิดใจถึงลูกชาย อ๊อฟ อภิชາติ ในวันแม่ว่าเมื่อก่อนวันแม่เขาก็จะพາไปกินมีดอกไม้ใ ห้ตอนนี้คิ ดถึงทั้งลูกส าวและลูกช ายเพรາะออกมาอยู่เพียງลำพัງตัวคນเดียวลูกส าวอยู่กับครอบค รัวเขาวันแม่เขาก็ไม่ได้โทsมาไม่ได้เจอหน้ามาหลາยปีแล้ว

ตอนนี้ชีวิ ตลำบາกมາกยิ่งมีโ ค วิ ดยิ่งลำบາกมาอາศัยอยู่ห้องเช่າรາยรับไม่มีเ ลยแต่ร ายจ่ ายห ลักห มื่นค่ าห้องค่ ากิ นค่ าอ ยู่แต่โ ชคดีที่ยังมีเพื่อนนักแสดງอย่າง นวลปรາงค์ ตรีชิ ต, แ ต้ม รุ่ ງนภາ ร วมถึงอดี ตแฟนลูกช าย ต่ าย สາยธາรช่ วยเห ลือดูแลเอาข้າวมาให้ กิ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *