แ ม่นจริง ตรวจด ว งจาก เ ลขบั ตรประชาช น บอกได้ว่าคุณจะ ร วยหรือจ น รีบเ ช็คกันให้ไว

แ ม่นจริง ตรวจด ว งจาก เ ลขบั ตรประชาช น บอกได้ว่าคุณจะ ร วยหรือจ น รีบเ ช็คกันให้ไว

การดูด วงชะต าจากเ ลขบั ตรประชาช นนั้นทำได้โดยการนำเ ลขสามตัวท้ ายของเ ลขบั ตรประชาช นของคุณมาบวกรวมกันจ นเหลือตัวเ ลขเพียงหลักเดียว เช่น เ ลขบั ตรประชาช นคือ 9-8989-56574-76-8 จากนั้นนำ 7+6+8 = 21 จากนั้นนำ 2+1 = 3 จากนั้นนำเ ลข 3 ที่ได้ไปอ่านคำทำน า ยด ว งชะต าได้เลย


เ ลข 1

เ ลข 1 มักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีความเ ชื่ อมั่นในตัวเองเป็นอย่ างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจ นประส บความสำเร็จในชี วิ ต

ส่วนในเรื่องของความรักมักทุ่ มเททำทุกอย่ างเพื่อความรัก แต่ควรระวังในเรื่องของการที่เป็นคนช่ างพูดมากจ นเกินไปจึงทำให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่ข าดความน่าสนใจไป


เ ลข 2

เลข 2 มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เ หตุผลในการทำสิ่งต่างๆ จึงทำให้ในบางครั้งก็ข าดความเ ด็ดข าดในการตั ดสิ นใจ อีกทั้งยังแสดงถึงการที่เป็นที่รักของมิ ตรส ห า ยมากมาย เป็นคนที่มีปั ญ ญ าดีมีไ ห ว พ ริ บเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ างร วดเร็ว

นอกจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเ พศตรงข้ามเป็นอย่ างมากและเป็นที่รักของผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้มีความรักเข้ามาหล ากหล าย ดังนั้นจึงควรมีความห นักแ น่นให้มากจึงจะทำให้ความรักยืนยาวมากยิ่งขึ้น


เ ลข 3

เลข 3 นั้นแสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ร้ อน คิดไว ทำไว ตั ดสิ นใจเ ด็ดข าด ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเป็นใหญ่จ นห ล งลืมนึกถึงวามรู้สึกผู้อื่นไปบ้าง นอกจากนี้ยังแสดงถึงปั ญ ห าต่างๆ

ที่จะเข้ามาในชี วิ ตอยู่ร่ำไป โดยเฉพาะปั ญ หา ในเรื่องของมือที่ 3 ดังนั้นเ ลขนี้จึงควรมีความเ ข้มแ ข็ง และดูแลเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากขึ้นจึงจะสามารถผ่านพ้ นอุ ป ส ร ร คต่ า งๆ ไปได้ด้วยดี


เ ลข 4

เลข 4 นั้นแสดงถึงการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีไ ห ว พ ริ บ ทันคน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเ ลิศ เข้ากับคนอื่นๆ ได้ง่าย

ส่วนในเรื่องของความรักแล้ว ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจ นบางครั้งคนอื่นอาจมองว่าเป็นคนหล ายใจ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ที่ได้เ ลขนี้เป็นคนช่ างเลือก และเ บื่ อง่าย

 


เ ลข 5

เลข 5 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่มีบุ ค ลิ กน่าเ ชื่ อถือ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนรอบข้างได้เป็นอย่ างดี แต่หากถึงคราวที่ตนเองต้องการที่ปรึกษาบ้างก็หาได้ย ากเย็นนัก

ส่วนในเรื่องความรักแล้วเป็นคนชังเลือกเป็นอย่ างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่เ คร่งคั ดในเรื่องของข น บธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่ างมาก จึงทำให้เป็นคนที่มักมีคู่ครองช้ากว่าคนอื่นๆ


เ ลข 6

เลข 6 แสดงถึงการเป็นคนที่มีผู้คนรักใ คร่เ อ็นดู ไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถประส บความสำเร็จได้ไม่ย าก หากเป็นคนที่บำเพ็ญภ า ว น าจะเป็นคนที่มีจิ ตเหนือธรรมช า ติ มีสั ม ผั สที่ 6

สำหรับในเรื่องของความรักไม่มีอุ ป ส ร ร คอะไรมากนัก จึงไม่ค่อยจะได้มีสถานะโสดนานเท่าไหร่นัก และมักจะเลือกคนที่ดีที่สุ ดให้กับตนเองเสมอ


เ ลข 7

เลข 7 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่ต้องรับภ า ร ะอย่ างใดอย่ างหนึ่งในช่วงชี วิ ต จ นทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามใจต้องการนัก

หากจะพูดถึงในเรื่องของความรักนั้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว งกันบ่อยครั้งหากอยู่ติ ดกันมากจ นเกิน จึงควรลองให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาของตัวเองบ้าง ห่างกันบ้าง จะทำให้ความรักราบรื่นขึ้น

เ ลข 8

เลข 8 นั้นเ ชื่ อว่าเป็นคนที่มีบุ ญ บ า ร มี หากหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้ประส บความสำเร็จ มีฐ า น ะร่ำร ว ยมั่นคงมีชื่ อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือต าของคนทั่วไป

สำหรับในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีความรักที่ประส บความสำเร็จ มีคู่ครองที่ดี แต่ในบางครั้งผู้ที่ได้เ ลขนี้ก็ใช้ชีวิ ตสนุกสนานจ น ห ล งลืมให้ความสำคัญกับคนรักหรือคู่ครองไป ดังนั้นจึงควรให้เวลาและการใส่ใจคู่ครองให้มากขึ้น

เ ลข 9

เลข 9 นั้น แสดงถึงการเป็นผู้นำ อำน า จ ความยิ่งใหญ่ และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การเ งิ น มีผู้อุ ป ถั ม ภ์ค้ำ ชู ให้ความช่วยเหลือในยามย า กอยู่เสมอ

ส่วนในเรื่องของความรักนั้นควรร ะ วั งในเรื่องของหล ายใจ ไม่ควรใจอ่อนมากจ นเกินไปเนื่องจากจะนำเรื่องเ ดือด ร้ อนใจเข้ามาได้

 

ขอบคุณที่มา : horoscope2u.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น