ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งข ายต่ างประเทศ สร้างร ายได้เป็นล้ านต่อเดือน

ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งข ายต่ างประเทศ สร้างร ายได้เป็นล้ านต่อเดือน

วันนี้เราจะพามาศึ ก ษ าวิธีการปลูกสร้างร ายได้ สามารถส่งข ายทั้งในประเทศและต่ างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่ และปลูกพลูหลากหล ายสายพั น ธุ์

สายพั น ธุ์ที่ปลูกของพลูที่ปลูกมี 4 ชนิดด้วยกันคือ

1.ใบพลูเขียวภาคกลาง

2.ใบพลูเ หลือง

3.ใบพลูใ ต้หวัน

4.ใบพลูเขียวภาคใ ต้

ตลาดที่รองรับก็มีประเทศออสเตรเ รีย ใ ต้หวัน สหรั ฐอเมริกาและอังกฤษ ร า ค าข ายกิโลกรัมละ 80-100 บ า ท ในแต่ละวันจะข ายประมาณ 500-600 กิโลกรัม ไม่รวมตลาดต่ างประเทศ ถ้ารวมต่ างประเทศด้วยก็ต กวันละ 1000 กิโลกรัม

ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์คือใช้กินหม ากเป็นส่วนใหญ่และเครื่องเ ซ่ น ไ ห ว้ในวันสำคัญ พิธีบ ว ง ส ว งต่ างๆ


สายพั น ธุ์ของพลุที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่ างกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ตัวอย่ างที่ประเทศใ ต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใ ต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลูเป็นกลุ่มคนที่ใช้แ รงงาน จุดที่เป็นพื ชเ ศษฐกิ จที่ตลาดใ ต้หวันต้องการคือ ใ ต้หวันมีพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง

จึงส่งผ ลให้โ รงเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เ สี ย ห า ยมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเทศไทย
ต้นพลูจะเพราะชอบอากาศร้ อนชื้นเหมาะแ ก่การปลูกใบพลู ในส่วนของร า ค านั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บ า ทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 400 บ า ท


แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใ ต้หวันไม่มีพายุหรือม ร สุ มพลูที่ใ ต้หวันก็มาปริมาณมากและเพียงพอต่อการบ ริ โ ภ คในประเทศ จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ สายพั น ธุ์เพื่อให้เ กิดการหมุนเวียนในการสร้างร า ยได้ในแต่ละวัน


การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บจะไม่ใช้เ ครื่องจักรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเ ด็ ดกิ่งที่ย าว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆสร้างใบให้สวยและใบใหญ่

หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคั ดขนาดของใบพลูจะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร

ทำการตั ดขั้วของใบพลูออก ถ้าไม่ตัดจะทิ่ มส่วนของใบทำให้แ ตกได้

จากนั้นเราจะห่อด้วยกระดาษเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้พลูนั้นใบเ หี่ ย วขณะที่เราทำการข น ส่ งครับ


เราจะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 16 องศาเ ซลเ ซียส


หลักการดูแลรักษาต้นพลู


เราจะทำการทำปุ๋ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการบดอ้อยให้ละเ อียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมาและจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้อยเ กิดการย่ อยสลายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิตร

ก า กน้ำตาล 1 ลิตร


EM 1 ลิตร


ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการ ร ด ที่กองปุ๋ย ค ลุ กเ คล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้ งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเ กิดการย่ อ ยสลายตัว


จากนั้นนำไปโ รยบริเ วรร่องของต้นพลูแล้วทำการไถกลบปุ๋ยให้ก ล บอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู


เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผ ล ผ ลิ ตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและ ด ก ครับ


เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเ ด็ ดทิ้ งทันทีและเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แ พ ร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

 

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปThai PBS
เขียนเ นื้ อหาโดย วิถีชี วิ ตเ ก ษ ต รพอเพียง

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *