ชื่นชม 2 พ่อลูกช่วยกันเก็บเ ศษปูนขว างถนนมา 3 วัน ไ ร้คนรับผิ ดชอบ

ชื่นชม 2 พ่อลูกช่วยกันเก็บเ ศษปูนขว างถนนมา 3 วัน ไ ร้คนรับผิ ดชอบ

เพจเ ฟซบุ๊ก ของโ รงเรียนชนแดนวิทย าค ม ได้โ พสต์ข้อความชื่นชมกับ น.ส.อรรัมภา ปานเ พชร หรือน้องวุ้นเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึ ก ษ าปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทย า ค ม และครอบครัว

 

หลังมีคนเขียนจดหมายเล่าถึงเ หตุการณ์ที่ หรือน้องวุ้นเส้น และ นายค ม สั น ปานเ พชร อายุ 47 ปี คุณพ่อ ได้ช่วยกันเก็บกวาดกองเ ศ ษปูนที่มีคนนำมาทิ้ งบนถนน ช่วงพื้นที่หมู่ 4 ต.ชนแดน ห มู่ 15 ต.พุnธบาn อ.ชนแดu จ.เ wชรบูรณ์

โ รงเรียนชนแดนวิทย า คม ขอแสดงความชื่มชมกับ นางสาวอรรัมภา ปานเ พชร และครอบครัว นักเรียนชั้นมัธยมศึ ก ษา ปีที่ 3 โ ร งเรียนชนแดนวิทย า ค ม  ที่ได้ทำประโยชน์แ ก่สั ง ค ม

โดยการเก็บกวาดสิ่งกี ดขว างออกจากทางสั ญ จร  รายละเ อียดตามห นังสือส่งผู้อำนวยการโsงเรียนจากพลเมืองดีที่พบเห็นเ หตุการณ์ ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการโsงเรียนชนแดนวิทย า ค ม ด้วยเ หตุที่ว่า เป็นภาพที่น่าชื่นชมสำหรับผู้ทำความดี สมควรได้รับการยกย่อง กระผมได้เห็นสองพ่อลูกที่ทำงานด้านสาธารณสุ ขจริงๆ

กระผมเห็นแล้วได้ถ่ายรูปเขามา พ่อเป็นเ จ้าหน้าที่อยู่ในโsงพย าบาลชนแดน อำเภอชนแดน ส่วนลูกสาวที่ศึ ก ษา อยู่โ รงเรียนชนแดนวิทย า ค ม

ชื่อ ด.ญ.อรรัมภา (ชื่อเล่น วุ้นเส้น) ผมถือว่าเป็นเ มล็ดพั นธ์ที่ดีได้ในอ น า ค ต เพราะพ่อพาทำคุณประโยชน์ให้สั ง ค มพามากวาดเก็บสิ่งส ก ป ร กเ ปรอะเ ปื้อนและอาจก่ อให้เ กิดอุบั ติเ หตุ

เ หตุอันตຮายต่อชีวิ ตและทรัພย์สิ นเ กิดความเ ดือนຮ้อนผู้สัญจรไปมาและสุ ขภาพอนามัยอีกด้วย ทำให้เ กิดความสะอาดบนถนน ผู้นำมาทิ้ งเห็นแ ก่ตัวมากไม่คิดว่าจะมีใครเ ดือดs้อน

อย่ างน้อยก็สองพ่อลูกนี่นะครับ ต้องไปเก็บกวาดสร้างความลำบ ากให้สองพ่อลูกนะครับน่าเอาเยี่ຍงอຍ่างนะครับ

ทีมข่าวช่องวัน 31 สอบถาม นายค มสัน พ่อของน้องวุ้นเส้น เล่าว่า ถนนเส้นนี้ตนเองใช้สัญจรมาตั้งแต่เด็ก ใช้เป็นถนนที่ต้องเดินทางไปทำงานทุกวัน ตนเห็นเ ศษหินกองอยู่ 3 วัน

ตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวเขาคงมาเก็บ แต่ 3 วันผ่านไป ก็ไม่เห็นมีใครมาเก็บ ตนจึงชวนลูกสาวคนเล็กไปเก็บ เพราะก ลั ว ว่าก้ อนหิน คนแ ก่ หรือนักเรียนใช้เส้นทางสัญจร เ กรงจะเ กิดอุบั ติเຫตุ ต่อทรัwย์สิน และชีวิ ต โดยใช้เวลาในการช่วยกันเก็บประมาณ 1 ชั่ วโมง

น้องวุ้นเส้น เล่าว่า พอดีตนเองเดินทางผ่านไปโsงเรียน แล้วไปเจอกองหินกองใหญ่ พ่อก็เลยชวนไปเก็บกองหิน เพราะก ลั วว่าจะเ กิดอุบั ติเ หตุขึ้นได้ เพราะกองหินมีขนาดใหญ่ ซึ่งตนเองก็เลยไปช่วยพ่อ.

 

 

แหล่งที่มา:ข่าวช่องวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น