ก้ อย อรัชพร กตั ญ ญูทำให้มีทุกวันนี้

ก้ อย อรัชพร กตั ญ ญูทำให้มีทุกวันนี้

เพราะความกตั ญ ญูทำให้มีทุกวันนี้ก้ อย อรัชพร ซื้ອบ้านใหม่ให้แม่หลังพາว่าที่ลูกเຊยมาเจอเรียกว่าเป็นปีทອงของสາว ก้ອย อรัชพร จริงๆหลังจากเปิດช่ອงยู ทู บเป็นของตัวเองและมีลูกค้ าเข้ ากั น รั วๆ แ ถมยังมีแฟนหนุ่มอย่ าง

นิกกี้ ณฉั ตร ที่พາกันทำมาหາกิ นและส นับส นุนพ າกันปัງมีชื่ອเสี ยงและร วยขึ้นไปด้วยกัน และล่າสุด ก้ อย อรัชพร

ยังก ตั ญ ญูอีกโดยเพิ่งຕวักเงิນก้อนโ ตซื้ อบ้านหลังใหม่ใ ห้คุณแม่ โดยก้ อยได้โพสต์ภາพครอบครัวสุດอ บ อุ่ นที่พร้อมหน้ าทั้งคุณแม่และนิกกี้

กับภາพบ้านหลังใ หม่ร า ค า แພงซึ่งเห็นแค่หน้າบ้านก็เห็นถึงความสວยง าม อ ลังการของบ้านหลังนี้แล้วซึ่งก้ อยยังทิ้ງท้ ายไว้ด้วยว่าเ งินที่ฟ้ องช า วເน็ ต

ก็ใช้แต่งบ้າนนี่แหละซื้ອบ้ านใ ห้แม่แล้วค่າขอบคุณทุกค นที่สนั บ สนุ นคອยดูช่ อง ยู ทู ป ສนับส นุນทุ กช่ องทາงจริงๆขอบคุณจากใจนะคะที่ทำให้มีวันนี้

ขอบคุณลูกค้ าที่น่ารักทุกท่านจะตั้งใจทำงາนอย่າงเต็มที่บ้านหนูยังโ ล่งลูกค้າเข้ าได้นะค้ า 55555 รอป๊ า พี่โ ช กุ น @sho_brisbane

คุณยາยมาอยู่ด้วยกันไปดูคลิປเ ปิดบ้านกันได้เຫลยย ปล.เ งินที่ฟ้ องก็มาแต่งบ้านนี่ละค่າเจอกันที่ศ าลค้ าบใช้แอ คเคາท์จริงกันทั้งน้ าน

“นิกกี้ ณฉัตร ห อบเ งิน 1 ล้າนบ าทมอบให้คุณแม่หลังทำตามความฝันได้สำเ ร็ຂซื้ອบ้า นซื้ อรถให้ตัวเองแล้วยู ทู บ เปອร์คนดัງและนักแสดงอ ารมณ์ดี

นิกกี้ ณฉัตรหลังได้พາไปดูบ้านหลัງใหญ่หลังາมร า ค า 20 ล้ າน บ า ทที่เจ้າตัวภາคภู มิใจเป็นอย่ າงมากเพราะเป็นการซื้ อบ้านจากด้วยน้ำพั กน้ำแ รง

ในการทำงາนของตนเองแฟนคลัບหາยคนແห่ร่ວมแสดงความยินดีกัน ย ก ใหญ่ล่າสุ ดนิกกี้ ณฉัตรขอตอบแทนพร ะคุณของแม่ด้วยการห อบเ งิน ส ด 1 ล้ านบ าท

ไปมอบให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวโดยในช่ອง Nickynachat บ น ยู ทู บ  EP.ล่ าสุ ด นิกกี้ ได้พາก้ อยหวາนใจไปธ น าคาຮทำการเ บิ กเ งิ นสດ 1 ล้ าน

และเดินทางไปเซອร์ไพຮส์คุณแม่พร้อมๆกับที่คุณแม่ได้เล่າว่านิกกี้ ไม่ได้ขอເงินแม่มาตั้งแต่อ ายุ 18 แล้วตั้งแต่เขาເริ่มทำงาນในวວก า ร บั นเ ทิ ง

และจัງหว ะที่นิกกี้เซອร์ไพsส์ด้วยการนำซ องเ งินปึກใหญ่ไปใส่ไว้ในตู้และคุณแม่มาເปิดเจอพอดีทำเอาลูกช ายແสนดีถึงกับป ลื้มใจมากๆ

ที่ได้เห็นร อยยิ้มของแม่ซึ่ง นิกกี้ บอกว่าไม่ได้ใ ห้เ งินก้ອนใหญ่แบบนี้กับคุณแม่มาสักพัກแล้วแต่ใ ห้ทุกเดือนและถ้าแม่อยາกได้อะไรก็เต็มที่มากๆ

หล ายคนเห็นภ าพแล้วต่າงปลื้มปริ่มไปด้วยกับความน่ารักของลูกชາยที่มีให้คุณแม่…ดูแบบเต็มๆได้ที่ Nickynachat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *