สิ้ น เชาว์ สายเ ชื้ อ ประธานศ าลรั ฐธรรมนูญคนแรกด้วยโsคชsา-หัวใจล้ ม เ หลวในวั ย91ปี

สิ้ น เชาว์ สายเ ชื้ อ ประธานศ าลรั ฐธรรมนูญคนแรกด้วยโsคชsา-หัวใจล้ ม เ หลวในวั ย91ปี

สิ้ น เชาว์ สายเ ชื้ อ ประธานศาລลรั ฐธรรมนูญ คนแรก ด้วยโsคชsา-หัวใจล้ มเ หลว ในวั ย91ปี
เมื่อวันที่ 19 กันย ายน รายงานข่าวแจ้งว่า นายเชาว์ สายเ ชื้ อ อ ดี ตประธานศ าลรั ฐธรรมนูญ ได้ถึงแ ก่อนิจก ร ร มแล้ว

ในวั ย 91 ปี ด้วยโsคชsาและหัวใจล้ มเ หลว เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 19 กันย ายน ที่โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งนี้นายเชาวน์ เป็นอ ดี ตประธานศาลรั ฐธรรมนูญ ตั้งเเต่วันที่ 11 เม.ย.2541 ถึง 23 ก.ย.2542 เป็นตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิสาขารั ฐศาสตร์

เ กิ ดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2472 ป ร ะ วั ติส่วนตัว ข้อมูลจากหอเ กีรติย ศมหาวิทย า ลั ยมหาสารคาม ได้เ ผยเ เ พร่ประวัตินายเชาว์ เอาไว้ในฐานะที่ นายเชาว์ เคยได้รับปริญญ าปรัชญ าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศั กดิ์

สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี2549 ว่า สำเร็จการศึ ก ษ า รั ฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทย าลั ยธรรมศาสตร์รุ่ นแรกจบปริญญ าโททางการเ มืองระหว่างประเทศจากมหาวิทย าลั ยมิชิแกน สหรั ฐอเมริก า

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เ ชี่ยวช าญพิเ ศษด้านก ฎห มายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญ าดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศั กดิ์จาก มหาวิทย าลั ยธรรมศ าสตร์ มหาวิทย าลั ยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อ ยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิ บั ติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรั ฐสภาหลายบ ท บ า ทหน้าที่ ได้แ ก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุ ป ทู ต อัครราชทู ต รองปลัดกระทรวงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ที่ปรึกษาคณะกมธ.ต่ า งประเทศ ก ร ร มการกฤษฎีกาก รรมการปรับปรุงก ฎห มายเพื่อการพัฒนาประเทศก รรม การผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรั ฐธ รรมนูญคนแรกของประเทศไทย

 

 

แหล่งที่มา:matichon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *