ส่ องชีวิ ตอ ดีตพร ะเ อกห นุ่มสั นติสุข ห นี ไปใ ช้ชีวิ ตเรี ยบง่ ายที่ จ.เชี ยงร าย

ส่ องชีวิ ตอ ดีตพร ะเ อกห นุ่มสั นติสุข ห นี ไปใ ช้ชีวิ ตเรี ยบง่ ายที่ จ.เชี ยงร าย

ห ายห น้าห ายต าไปจากวงการบั นเ ทิ งสั กพักใ หญ่สำห รับอ ดี ตพร ะเ อกสุ ดฮ อตในอ ดีตอย่ าง “หนุ่ม สั นติสุ ข พ ร ห ม ศิ ริ” เพsาะปั จ จุ บั นห นุ่มสั น ติ สุขห ลบห นี ความวุ่ นว ายในเมื องก รุ งไปใช้ชี วิ ตอยู่กับคร อบค รัวภssย าส าว ต าล ณิช าก านต์และลูกชายที่น่ารักอีก 3 ค น อยู่ที่ จ.เชียงร าย

โดย หนุ่ม สันติสุข ผั นตัวกล ายเป็นเ ก ษ ต ร ก รเต็ มตั วพ าคร อบค รัวทำน าทำไ ร่ใช้ชีวิ ตติ ดดิ นเรียบง่ ายท่ ามกล างป่ าเข าธssมช าติ เอาเป็นว่าไ ล ฟ์ สไ ต ล์ หลังกล้องของพร ะ เอกคนนี้จะเป็นอย่ างไรเรามีภ าพมาฝ ากด้วย

ภ าพ : IG santanoom

เ ครดิ ต : ที มข่ าวบันเ ทิงที่นี่ด อ ท ค อ ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *