เรียนพี่น้องทุกท่าน ขับรถไปเ สี ยที่ไหนในประเทศไทย โทรเรียกได้ฟรี 24 ชม.

เรียนพี่น้องทุกท่าน ขับรถไปเ สี ยที่ไหนในประเทศไทย โทรเรียกได้ฟรี 24 ชม.

เราจะป ฏิ บั ติหน้าที่ เพื่อพ ระองค์ท่านให้ดีที่สุ ด นี่คือคำป ฎิ ญ า ณ ของตำร วจจร าจรโครงการพ ระร าชดำริการทำหน้าที่ตำร วจของหน้าที่ตำร วจในแต่ละปี ส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่ส ถ า นี ตำ ร ว จ

และมีบ างส่วนก็มาเรียนรู้การเป็นตำ ร ว จช่ างเพื่อสานต่อโครงการพ ร ะ ร า ช ดำ ริของในหລวงร.9 การเลือกด้วยหัวใจ ในการต้องการบริการประชาช น เพราะเ หตุก ารณ์ที่เ กิดขึ้นบนท้ องถนน

มักไม่เลือกเวลาเ กิด ยิ่งด้วยช่วงเวลาเร่งรีบด้วย ยิ่งวุ่ น ว า ยมากๆ หากท่านเ กิดร ถ เ สี ยที่ไหน ไม่ว่าจะเวลาใด ให้ติดต่อตามเบอร์ภายในจังหวัดที่ท่านเ กิ ด เ ห ตุ ตำຮวจจะไปหาท่านโดยเร็วที่สุ ด

อันนี้ปริญญ าชี วิ ตเคยพบกับตัวเองเมื่อสองปีก่อน ตอนขับรถจ า กภาคEสานไปกรุงเທพ เวลาประมาณ 3 ทุ่ม ซึ่งตอนนั้น อู่ที่ไหนก็ปิดหมดแล้ว โทรหาศูนย์บริการก็ต้องรออีกวัน ยิ่งตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ด้วย

ศูนย์ที่ไหนก็ไม่เปิด ก็ได้ตำร วจช่ างนี่แหล่ะค่ะ แถมไม่ต้องเ สี ยค่ าแ รงด้วย เ สี ยแต่ค่าอะไหล่เท่านั้น หากท่านเ กิ ด เ ห ตุ โทร. O2-354-6324  เป็นเบอร์โครงการหน่วย ตำร วจช่ าง ในโครงการ พ ระร า ช ดำ ริ

สามารถช่วยท่านได้ทุกที่ จะโทรสอบถามอาการ แล้วเตรียมพร้อมที่จะมาช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปต่อได้

จ่ายเ งิ นเฉพาะ ค่าอะไหล่ ที่นำมาให้

ไม่รับเ งิ นค่าอื่นๆ แค่ขอถ่ายรูป

เก็บข้ อ มู ล ไว้ประชาสัมพันธ์ในหน่วย ข้อสำคัญ คือป ล อ ด ภั ยเป็นอย่ างยิ่ง

หลายคนอาจเดินทางไปต่ า งจังหวัด ช่วงสงกรานต์ หรือวันหยุดย าวๆในเ ท ศ ก า ลต่างๆ เบอร์แจ้งเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นของแต่ละจังหวัด น่าจะติ ด ตั วไว้นะคะ

หมายเ ล ขโทรศัพท์ ศูนย์รับแจ้งเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น 191 ของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ค่ะ

อุบลราชธานี O-4535-26OO-O9

นครราชสีมา O-4242-O25O-99

ขอนแก่น O-4324-O25O-98

เชียงใหม่ O-5392-O75O-51

พิ ษ ณุ โ ล ก O-5523-64OO

นครปฐม O-3424-O65O

สุราษฎร์ธานี O-7727-76OO

อุดรธานี O-4221-575O-99

ชลบุรี O-3893-26OO-08

สงขลา O-7431-73O1-3O

ปทุมธานี O-2598-8191

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า O-3524-975O

ฉะเชิงเทรา O-385O-OO99

ศรีสะเกษ O-4582-9799

ร้ อ ย เ อ็ ด O-4361-9799

เ ชี ย ง ร า ย O-5391-O788

นครสวรรค์ O-5621-9O99

น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช O-753O-46OO

พัทลุง O-746O-9977

ก า ญ จ น บุ รี O-3452-76OO-49

ลำปาง O-5423-7O9O

ระยอง O-3892-809O

สภ.หัวหิน O-3261-809O

ภูเก็ต O-7636-O79O

นราธิวาส O-7351-799O

ราชบุรี O-3271-9798

กาฬสินธุ์ O-4380-9799

เ พ ช ร บู ร ณ์ O-5671-7799

ปั ต ต า นี O-7334-5999

สระบุรี O-3624-O698

สมุทรสาคร O-3441-9780

สมุทรปราการ O-2338-OO9O

จันทบุรี O-3931-979O

ยะลา O-7322-089O

ตรัง O-752O-199O

กระบี่ O-7562-79OO

กำ แ พ ง เ พ ช ร O-5571-849O

ลำพูน O-5356-979O

บุรีรัมย์ O-446O-4O9O

นครพนม O-4253-979O

นนทบุรี O2-528-749O

สุพรรณบุรี O35-514-OOO

ชัยนาท O56-459-639

ลพบุรี O36-418-9OO

ชัยภูมิ O44-815-OOO

พิ จิ ต ร O56-6O9-739

ต าก O55-518-OOO

สุโขทัย O55-6O9-739

แ พ ร่ O54-539-739

พ ะ เ ย า O54-4O9-739

น่าน O54-683-OOO

เลย O42-808-739

ห น อ ง บั ว ลำ ภู O42-318-739

ห น อ ง ค า ย O42-415-OOO

สกลนคร O42-7OO-739

มุ ก ด า ห า ร O42-629-739

ยโสธร O45-7O9-739

สุรินทร์ O44-71O-739

สระแก้ว O37-24O-74O

ปราจีนบุรี O37-239-O98

น ค ร น า ย ก O37-3O7-OOO

ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม O34-719-74O

เ พ ช ร บุ รี O32-7O9-74O

ชุมพร O77-529-739

พั ง ง า O76-4O1-439

สตูล O74-7O9-739

ระนอง O77-819-739

สิงห์บุรี O36-5O9798-99

อ่ า ง ท อ ง O35-617O98-99

ตราด O39-5529OO-O1

อำนาจเจริญ O45-5192OO-O1

มหาสารคาม O43-719698-99

ใครใจดีฝาก แ ช ร์ กันต่อๆด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

คนเ กิ ดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือถือว่าเป็นคนมีบุ ญ แต่คนเ กิ ดมาแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นถือว่าเป็นคนที่มีบุ ญมากกว่า

 

เรียบเรียงโดย 1ไ ร่ ไ ม่ จ น

ขอบคุณแหล่งที่มา:r-sim100

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น