ส่งกำลังใจ จนท.อุ ท ย า น

ส่งกำลังใจ จนท.อุ ท ย า น

เ ฟซบุ๊ก บดินทร์ จันทศรีคำ ของ นายบดินทร์ จันทศรีคำ หรือ ลุงห มู สาริกา ประธ านชมรมคนรักสั ตว์ป่ า โ พสต์ข้อความระบุว่า อ า ลั ย ผู้พิทักษ์ป่ าเขาใหญ่ ถูกก ร ะ ทิ ง ช น เ สี ย ชี วิ ต

วันนี้ 17 กันย ายน 2564 เวลาประมาณ 13.10 น. เ กิดเ หตุก ร ะ ทิ ง ช นเจ้ าหน้าที่พิทักษ์ป่ าเขาใหญ่ ที่บริเ ว ณลานสุริยัน (เขาสมอปู น) โดยได้รับบ า ด เ จ็ บ 2 นาย (น้องตั๊ก นกรณ์ ศรีเรือง และ น้องด้า สำ ร ว ย ห นี บ ห ลี ลู ก จ้ า ง TOR)

ต่อมา ฮ.บินขึ้นรับตัวผู้ บ า ด เ จ็ บนำส่งโsงพย าบา ล โดยน้องตั๊ก ส่งโsงพย าบ าลเจ้ าพ ระย าอภั ยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี สำหรับน้องด้า ส่งโຮงพย าบาลปากช่องนานา (ขณะนี้ป ล อ ด ภั ยแล้ว)

ต่อมา น้องตั๊ก (นกรณ์ ศรีเรือง) หัวหน้าชุดลาดต ะ เ ว น ที่ 3 อช.เขาใหญ่ ได้เ สี ย ชี วิ ตด้วยอาการส ง บ ที่โsงพย า บาลเจ้ าพ ระย าอภั ยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ຫลับให้สบายนะตั๊ก ในเบื้องต้นตั้งศ พส วดพ ระอภิธ รรม ที่วั ดกุดคล้ า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หากมีร ายละเ อียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

แหล่งที่มา:baandeemestyle

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น