บุ๋ม ป นั ด ด าเ จอลูกคนแ รกที่ส่งเรี ยนมาตั้งแต่ ป.3

บุ๋ม ป นั ด ด าเ จอลูกคนแ รกที่ส่งเรี ยนมาตั้งแต่ ป.3

สำห รับนักแส ดงและพิ ธี ก ร อย่ างแม่บุ๋ม ป นั ด ด าของลูกๆหล ายสิบคนที่เธอรั บลูกบุญธssมมาดูแลใ ห้ลูกๆได้เรี ยนอย่ างดีดูแลทุกอย่ างเหมื อนลูกจริงๆ ลูกๆทุกคนเรี ยนเก่งมากทำให้บุ๋มมีคว ามสุข

บุ๋ม ป นั ด ด า

บุ๋มยังทำงานเ พื่อแ ฟนค ลั บแบบไม่ห ยุดช่ วยเ ยอะมากๆ บอกเ ลยว่าใจดีและยังส วย


เธอยังมีลูกส าวที่เ ก่งอีกห นึ่งคนน้องอันด าไ ม่ค่ อยพูดแต่ทำใ ห้แม่ยิ้มได้ทุกครั้งที่กลับถึงบ้าน อ บ อุ่ น มากแม่บุ๋มทำง านทุกวันเ พื่อทุก ค นชื่ น ช ม เธอจริงๆ

ซึ่ งเธอยังล ง ภ า พน่ารักของครูแ อนลูกส าวคนแ รกที่เธอส่ งเรี ยนตั้งแต่ป.ส าม น้องเรี ยนเ ก่ ง จ บ แล้วยังกลับมาเป็นครู บ น ด อ ย อีกด้วย


แม่บุ๋มดูแลน้องมานานมาก เธอทำมาตล อดยี่ สิ บ ปีใ ห้ลูกๆทุกคนได้เรี ยนได้มีคว ามสุขยิ้มน่ารักทั้งคู่

ข อบคุณภ าพจ าก บุ๋ม ป นั ด ด า

บุ๋ม ป นั ด ด า

น้องดีใจกันม ากบาง ค น ไม่เ คยได้กินบุ๋มนำขึ้นไปให้ทุก ค นได้ กิ น  กั น


ขอบคุณภ าพจ าก บุ๋ม ป นั ด ด า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *