อดี ตหนุ่มออฟฟิต ผั นตัวปลูกผักข าย

อดี ตหนุ่มออฟฟิต ผั นตัวปลูกผักข าย

อดี ตหนุ่มออฟฟิต ผั นตัวปลูกผักข าย 3 เดือน คืนทุ น 5 แ สน ปัจจุบันที่ช่องทาง ออนไ ลน์ กล ายมาเป็นเ ครื่องมือสำคัญช่วยให้ทุกความฝันกล ายเป็นจริงและสร้างธุ ร กิ จให้ประส บความสำเร็จได้ ในวั ยเพียง 35 ปี

ความสำเร็จของ นายเอนก เลือกขั ดใจพ่อ ล า อ อ กงานประจำ สร้างฝัน เ กษตรกร พ่อบอกส่งเรียนจบปริญญ าตรี ม.แม่โจ้ ทำไมมาเป็น เ กษตร ไปเป็นอาจ ารย์ได้เงิ นเดือน 2 หมื่นกว่า แต่ผมบอกพ่อว่า

ผมมีความสุ ขแบบนี้ และจะทำเงิ นเดือนเยอะๆ ให้พ่อดู นายเอนก เ ล่าถึงเรื่องร าวชีวิ ตที่กว่าจะประส บความสำเร็จเป็นนักปรับปรุงพั นธุ์ส ลั ด

และผลิ ตเ มล็ดพั นธุ์ผักอินทรีย์ และ เ จ้าของฟาร์มผัก ด อกไม้อินทรีย์ เช่นทุกวันนี้ สิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่น เหมือนดังที่เขาได้พูดยื น ยั นเ จ ต น า ร ม ณ์ของตัวเอง เมื่อบอกตอนเรียนจบ ป.ตรี ขอที่ 1 ไ ร่

เพื่อปลูกผักยังชี พ แต่พ่อไม่ให้เพราะอย ากให้รับร าชก าร ครู นายเอนก จึงตั ดสิ นใจมาทำงานใน กทม. ด้านการพั ฒ น า พั นธ์พื ช แต่ทำอยู่ 3 ปี ตั ด สิ นใจล าออกกลับมาเริ่มต้นชีวิ ตใหม่ที่ จ.เชียงใหม่

ในระหว่างนี้ก็ได้ทำงานเ กี่ยวกับโ ครงการวิจั ย ปรับปรุงเ มล็ดพั นธุ์พื ชใน ม.แม่โจ้ พร้อมกับเรียนปริญญ าโท เอกด้านปรับปรุงพั นธุ์พื ชและเ มล็ดพั นธุ์อินทรีย์

ไม่นานต่อมาในเดือน ธ.ค. ปี 59 นายเอนก อย ากมีธุรกิ จเป็นของตนเองด้วยพื้นที่แค่ 1 งาน และลูกน้อง 1 คน สักระยะ ผมอย ากทำธุ ร กิ จเอง

เลยล าออกจากงานที่มหาวิทย าลั ยแม่โจ้ ตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วย กลัวเ ลี้ยงตัวเองไม่ไ หว แต่หลักคิดของผม มีน้อยทำน้อยแต่เ น้นคุณภาพ

เก่งแล้วค่อยข ย า ย ไม่ก ลั ว อ ด เพราะใจรัก รุ ก โ ซ เ ชี ย ล ช่วยแ ชร์ ในช่วงแรกของการบุ ก เ บิ ก ยังไม่มีตลาดรองรับมากนัก แต่เพราะใจรัก นายเอนก ก็ไม่กลัว  อ ด แม้ต้องเ ครียดเป็นอาทิ ตย์

จ น ไม่พูดจากับใคร เพราะไม่รู้ว่าเ ม ล็ ด พั น ธุ์ที่มีอยู่จะข ายให้ใครได้อีก คิดท บ ท ว นหลายๆ ครั้ง จ นพบว่าตัวเองนั้นชอบโ พสต์สิ่งต่างๆ ในโ ลกโ ซเ ชียล

จึงได้แนวคิดขย ายตล าดด้วยการลงรูป ลงคลิ ป เล่าเรื่องราวการปลูกผักด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายในทุกช่องทางโ ซเ ชียลมีเ ดียของตนเองทั้งเ ฟซบุ๊ก ยูทูป โดยใช้ชื่อเดียวกันคือ Anek Kayankhai

โดยมีความเ ชื่อว่า เม ล็ดพั นธุ์ดี คนก็จะฟี ดแ บ็กมาเอง จ นมีคนเริ่มสนใจมาซื้ อเ มล็ดพั นธุ์ไปใช้ และบางครั้งก็มีแจกเ มล็ดพั นธุ์ฟรี กระทั่ งเ กิดความบั ง เ อิ ญแจกเ มล็ดพันธุ์ฟรีให้กับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มผักส ดที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทย

หลังเพื่อนนำไปใช้แล้วพอใจ ก็เ ลิกซื้อเ มล็ดพั นธุ์จากต่างประเทศ หันมาซื้อกับนายเอนกแทน
ผมเคยนำเ สนอบ ริ ษั ทต่างๆ แล้วเขาไม่สนใจ ผมก็ใช้โ ลกออนไ ลน์นี่แหละทำมา

ก็พ รี เ ซ น ต์ออกไปด้วยแนวคิดปลูกผักยังไงให้คนติ ด ต า มเยอะ สอนคนไปเรื่อยๆ วิธีปลูก เพาะกล้า ดูแลยังไง โ ลกออนไ ลน์มันไว คนก็แ ชร์ไปเรื่อยๆ

และปรับปรุงเ มล็ดพั นธุ์ไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้สายพั นธุ์ใหม่ๆ ท น โ ร ค ท น แ ม ล งในผักระบบอินทรีย์ ผมทำการเ กษตร คือ การตล าดนำการผ ลิต

จากเดิมเช่าที่อยู่ นายเอนกก็ข ย ายพื้นที่เป็น 1 ไร่ ซึ่งได้ขอยื มเงิ นพ่อ 5 แ สนบ. มาซื้ อที่ดิน โดยบอกอีก 5-6 เดือนจะช ดใช้เงิ นคืน

แต่ด้วยพ ลังของโ ลกออนไ ลน์ ผ่านไปเพียง 3 เดือน นายเอนกก็ชดใช้เงิ นคืนพ่อได้ทั้งห มด จากนั้นก็เปิดบ ริ ษั ท แม่โจ้68เ มล็ดพั นธุ์ จำกั ด

และผลิ ตเ มล็ดพั นธุ์ เ มล็ดอินทรีย์ ในร า ค า ถูกและมีคุณภ าพ ยังแบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาคนชอบปลูกผักในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่การปรุงดิน เพราะดินคือหัวใจหลักของการปลูกพื ช
ธ.ค. 62 จะครบ 3 ปี กับความสำเร็จทางธุ ร กิ จของนายเอนก

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/scoop/1707551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น