ครอบครัวภูมิใจ ลูกสาวพ่อไมค์ ทำงานหาเงิ นเอง จ นเรียนจบ ป.ตรี เมืองนอก

ครอบครัวภูมิใจ ลูกสาวพ่อไมค์ ทำงานหาเงิ นเอง จ นเรียนจบ ป.ตรี เมืองนอก

นักร้ องลูกทุ่งขวัญใจคนใช้แ รงงานอย่ าง ไมค์ ภิรมย์พร เรียกได้ว่าเป็นคนที่สู้ชีวิ ตจากหนุ่มโรงงานเรียนจบเพียงแค่ ม.3 ประส บความสำเร็จในอาชี พนักร้ อง

มีชื่ อเสียงและเ งินท องมากแค่ไหน ก็ใช้ชีวิ ตที่เรียบง่าย กลับไปพั ฒ น าบ้านเ กิด พร้อมสอนให้ลูกสาวรู้จักหาเงิ นเอง ไปเรียนต่างประเทศก็ให้เพียงแค่ค่ าเ ทอม ส่วนที่เหลือต้องหาเงิ นเอง

กาญจนา พิทะปะกัง ลูกสาวคนกลางของพ่อไมค์ ภิรมย์พร สำเร็จการศึ ก ษ าในระดั บปริญญ าตรี ในคณะบริหารธุ ร กิ จ ที่University of British Columbia ในประเทศแคนาด า

พร้อมกับได้รับเ กียรตินิยมมาให้คุณพ่อและครอบครัวได้ภูมิใจ โดยไมค์ ภิรมย์พร ได้กล่าวอย่ างภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกสาวว่า ในฐ านะที่เป็นคนบ้านนอก เรียนจบแค่ ม.3 เข้ามาสู้ชีวิ ตในเมืองหล วง

จ นประส บความสำเร็จ มีแฟนเพลงสนับสนุน จ นมีร ายได้ส่งลูกเรียนจนจบต่างประเทศ ตอนนี้ก็อย ากให้ลูกสาวทำงานเก็บประส บการณ์ที่ต่างประเทศ ส่วนอ น าค ตก็อย ากให้กลับมาช่วยกันพั ฒ น า บ้านเ กิด

ซึ่งลูกสาวของพ่อไมค์นั้นบอกกับพ่อว่า ให้ส่งเงิ นเพียงแค่ค่ าเทอมมาให้พวกเธอเท่านั้น เพราะค่ าดำ ร ง ชี พ  ค่ าใช้จ่ ายต่างๆ

เธอจะหางานพิ เ ศ ษทำเอง เช่น การทำงานเป็นพ นั กงานเ สิร์ฟ และเป็นเด็กล้ า ง จ า นในร้ านอาหาร เพื่อหาเ งินใช้เอง

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม และ ไมค์ ภิรมย์พร เรียบเรียง chokyonline

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น