จากคนมีชื่ อเสียง ต้องข ายบ้านใช้ห นี้ แต่ไม่ท้ อ ผันตัวเป็นพ่อค้ า เข็นรถข ายกาแฟ ร ายได้ 2 แ สน

จากคนมีชื่ อเสียง ต้องข ายบ้านใช้ห นี้ แต่ไม่ท้ อ ผันตัวเป็นพ่อค้ า เข็นรถข ายกาแฟ ร ายได้ 2 แ สน

ชีวิ ตคนเราไม่แน่นอน ฉะนั้นช่วงที่ด ว งขึ้นมีเงิ นท องก็ต้องรีบเก็บจะได้ไม่ลำบ ากตอนที่ไม่มีร ายได้ เหมือนเช่นดาราหลายคนที่นำเ งินไปลงทุ นทำธุรกิ จสร้างร ายได้เพิ่ม หรือ บ้างก็รู้จักเก็บออม

จะได้ไม่ลำบ ากตอนแ ก่เฒ่า สื่ อต่างประเทศร ายงานว่าอดี ตดาราชายชาวไต้หวัน หลี ปิง ฮว้า ที่ห่ างหายไปจากวงการบั นเทิงไปนานแล้ว หลายปีที่ผ่านมานี้งานแสดงเริ่มลดน้อยลง ทำให้อดี ตพร ะเอกหลี ปิง ฮว้า กั ง ว ลเ กี่ยวกับร ายได้ความมั่นคงในชีวิ ต

จึงผั นตนเองมาทำอาชีwเสริมด้วยการข ายกาแฟ แน่นอนว่าไม่มีใครทำธุรกิ จครั้งก็รุ่งได้ เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยร่วมหุ่ นกับเพื่อนทำธุรกิ จผ ลิ ต ภั ณ ฑ์เครื่องสำอางแต่ก็ข า ด ทุ น จากนั้นก็มาเปิดโ รงงานอบชาข ายแต่ก็ไปไม่ได้ดี

จ นต้องข ายบ้านทิ้ งเพื่อใช้ห นี้ สุ ดท้ายเขาคิดไอเดียเจ๋ง ด้วยการสั่งทำรถเข็นข ายกาแฟ ความพิเ ศษของรถเข็นคันนี้ดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไปมาเป็นอย่ างมาก

เพราะถูกออกแบบมาสำหรับการข ายกาแฟโดยเฉพาะ อีกทั้งรถเข็นคันนี้วั ส ดุส่วนใหญ่ทำจากไม้ที่เขาสั่งทำพิเ ศษร า ค าเกือบ 100,000 และยังมีกระดิ่งอันใหญ่ติดที่ตัวรถอีกด้วย

เขาเดินข ายตามตลาดข ายส่งเสื้อผ้า อู่เฟินผู่ เข็นไปตามซอกซอยเล็กๆ ในตอนแรกเขาบอกว่าอายที่จะตะโ กนร้ องเรียกให้คนมาซื้ อ

แต่ถ้าไม่เรียกก็ข ายไม่ได้ พอมีลูกค้ามาซื้ อก็จำเขาได้ ยังบอกว่า วันนี้มาแสดงละครหรอ แต่เขาก็ยิ้ม ๆ แล้วตอบไปว่า ไม่ได้แสดงละคร มาข ายกาแฟจริงๆ

ปัจจุบันเขาไม่ต้องเรียกให้เจ็ บคอ เพราะเมื่อทุกคนได้ยินเสียงกระดิ่งต่างก็พากันมาซื้ อกาแฟแล้ว ลูกค้าประจำก็มีมากมาย ตอนนี้ธุรกิ จข ายกาแฟของเขากำลังไปได้ดี

ในแต่ละวันเขาสามารถข ายได้กว่า 200-300 แก้ว ร ายได้ต่อเดือนกว่า 200,000 กว่าด อ ล ล า ร์ไ ต้ ห วั น (ร าว 211,000 บ าท) กลายเป็นร ายได้หลักไปแล้ว

เขารู้สึกมั่นคงกับชีวิ ตปัจจุบันมากขึ้น ดาราชายหลี ปิง ฮว้า ยังหวังที่จะแบ่งปันประส บ ก า ร ณ์ผู้ประกอบการของเขาเพื่อช่วยคนหนุ่มสาวที่อย ากเปิดธุรกิ จของตนเองอีกด้วย

 

แหล่งที่มา : lookingforward, LIEKR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น