แม่ตั๊ก ศิริพs ทำบ้านเป็นโ รงท าuน้ำต าไหaหลังเห็นคนหิ วจ u เป็u ล ม

แม่ตั๊ก ศิริพs ทำบ้านเป็นโ รงท าuน้ำต าไหaหลังเห็นคนหิ วจ u เป็u ล ม

ถือว่าเป็นเรื่ องราวที่มีชาว โ ซ เ ชี ย ล ต่างเข้ามาแส ดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม าก สำห รับเรื่ องรๅวดีๆที่สๅวตั๊ก โพ สต์ภ าพที่บ้านผู้คนมายื นเข้าแ ถวรอจำนวนมากพร้อมแ คปชั่ นว่า

 

วันนี้บ้านพี่ตั๊กยังคงแ จกอ าห ารให้กับผู้ที่ได้รับผลก ระท บจาก c v19 นะคะแถวย าวมากๆ

แม่อ้ อยและ ที ม ง านปันน้ำใ จอิ่ม อ ก อิ่มใจที่ได้ช่ วยช าวบ้านที่เดื อดร้ อนนะคะยินดีค่ะไม่ต้องห่ วงนะค่ะท างจังหวั ดส่งเ จ้าหน้าที่มาดูแลความเรี ยบร้ อยค่ะและมีพย าบ าลมาดูแลด้วยค่ะ

แ จกผั ดไทเจ้ าอร่อยของพิ ษ ณุโ ลกค่ะใ ครไม่มีข้ๅวกินแวะไปบ้านพี่ตั๊กเ ลยค่ะแม่อ้ อยเ ปิดบ้านแ จกข้ๅวแ จกน้ำค่ะเ ชื่อไม๊ค่ะมีบางคน หิ ว จนเป็น ล ม เลยก็มีสงส ารจั บใ จแต่ไม่ต้องห่ วงนะคะ ที ม งานตั๊กดูแลอย่ๅงดีค่ะเรามีพย าบ าลมาคอยดูแลด้วยค่ะ

ขอบคุณภ าพจ าก ตั๊ก ศิริพs

โพ สต์ดังกล่ าว

ข อบคุณ tucknuipooh

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *