วอนผู้ใจบุ ญช่วยเหลือ ไม่มีแม้เ งินซื้ อข้าวให้แม่ที่ป่ วยติ ดเตียง

วอนผู้ใจบุ ญช่วยเหลือ ไม่มีแม้เ งินซื้ อข้าวให้แม่ที่ป่ วยติ ดเตียง

ในยุ คปั จจุบันที่ต้องเ ผชิญกับโ ร ค ระ บ า ด ไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ บางครอบครัวที่ลำบ ากอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มทวีความลำบ ากมากขึ้น การเป็นอยู่ຝืดเ คืองไปทุกหย่อมหญ้า อีกหนึ่งครอบครัวที่กำลังลำบ ากและต้องการความช่วยเหลือ

เรื่องราวของคุณ ก้องหล้า คนเดิม ที่ต้องดูแลแม่ที่ป่ วยติ ดเตียง ตัวเองไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ส่วนพ่อที่มีอาชีwรับจ้ างทั่วไปก็ไม่มีงานเนื่องจากสถ านก ารณ์ อีกทั้งยังมีปัญห าที่หัวเข่าเคลื่อนไ หวไม่สะด วก

โดยคุณก้องหล้า ระบุว่า ขอความช่วยเหลือ จ ากผู้มีจิ ตใจเมตต า หน่อยครับ แม่ผมป่ ว ยติดเตียง มองไม่เห็น และไม่สามารถ ห ยิบจับ หรือ ลุกนั่งได้ ทำไห้ผมต้องเฝ้าดูแลแม่มานานกว่า5ปี จึงไม่ได้ทำงาน… จนถึงตอนนี้ ไม่มีเงิ นซื้ อกับข้าวให้แม่กินเลยครับ

ไม่มีแม้เงิ นค่าห มอ จึงต้องอาศัย ย าพ าร า บรรเท า ป ว ด ขอความอนุเคร าะห์ ช่ วยเหลือผมกับแม่ด้วยนะครับ.. เ บอร์โทร 064-1160807 ,083-4023937

 

ล่ าสุดพึ่งมี อบต เข้ามาช่ วยในเรื่อง ทำบั ตร ผู้พิก ๅ ร และมอบถุงยังชีw เพื่อปะทั งชีวิ ตครอบครัวครับ อย่ างไรก็ตามแอดขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วย และขออนุโมทน าบุ ญกับผู้มีจิ ตใจเมตต าช่วยหลือ

ให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆ บอกกับตัวเองว่าโ ช คดีที่วันนี้มีความทุ กข์ เพราะเมื่อผ่านw้นความทุ กข์ไปได้ ความสุ ขก็รออยู่เบื้องหน้า ดังนั้นจงใช้ความทุ กข์สร้างสิ่งมหัศจ รรย์ให้กับชีวิ ต

 

ที่มา เ ฟ สบุ๊ค ก้องหล้า คนเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น