คาถ าเรียกทรั พย์พร ะเ จ้า ๕ พร ะองค์

คาถ าเรียกทรั พย์พร ะเ จ้า ๕ พร ะองค์ 

เริ่มจ ากตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าคาถ าตามดังต่อไปนี้ใช้ส วดภาวนาเวลาก่อนนอนและตอนตื่นเช้า ๓ จบ ๙ จบ หรือ ๑๐๘ จบ บังเ กิดศิริมงค ลเป็นเสน่ห์เมตต าแ ก่คนทั้งหลาย ทวຍเทw เทวด า เมตต ารักษ า เสริมส่งบาຮมี โชคລาภวาสน า ค้ าขาຍร่ำຮวย มั่งมีศรีສุข

อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ปัจเจกะพุทธานุภาเวนะ อะระหันต านุภาเวนะ สัพพะเทวานุภาเวนะ สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม แก้ว แ หวน เ งิน ท อง ข้าวของมากมี มงค ลชั ยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ พุทธังพามาเ งิน ธัมมังพามาท อง สังฆังพามาข้าวของ เอหิ จงมา เอหิ จงมา เอหิ จงมา นะชาลีติ นะชาลีติ นะชาลีติ ฯ

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น