โ ฆษกพปชร. แจงแล้ว หลังโ ผล่ข่าวลือ บิ๊ิิ กป้อม ล าออกหัวหน้าพ รรค

โ ฆษกพปชร. แจงแล้ว หลังโ ผล่ข่าวลือ บิ๊ กป้อม ล าออกหัวหน้าพ รรค

เรียกว่าทำเอาวงการการเมืองนั้นร้ อนร ะอุขึ้นมา หลังจากที่มีกระแ สข่าวออกมาอย่ างสะพั ดในโลกออนไ ลน์ว่า ร องนาย กรั ฐมนตรี และหัวหน้าพ รรคพ ลังประช ารั ฐ จะล า อ อ กจากพ รรคพลั งประชารั ฐ

 

 

โดยล่ าสุดทางด้านของ น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. ในฐ านะโ ฆษกพ รรคพลั งประชารั ฐ ชี้แ จงถึงกระแ สข่าวที่ว่า ร องนาย กรั ฐมนตรี และหัวหน้าพ รรคพลั งประชารั ฐ จะล า อ อ กจากพ รรคพลั งประชารั ฐ นั้น ว่าเป็นเพียงข่ า ว ลื อ ที่ไม่มีมู ลความจริง

 

 

พร้อมยืนยันว่าพ รรคพลั งประชารั ฐ ยังคงมีความพร้อมและยึ ดมั่นในการบริหารนโยบ ายผ่านรั ฐมนตรีของพ รรคภายใ ต้การนำของ น า ย กรั ฐมนตรี

 

 

ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ หัวหน้าพ รรคพลั งประชารั ฐ ยังคงทำงานและห า รื อกับสมาชิ กสภ าผู้แทนร า ษ ฎ รและสมาชิ กพ รรคอย่ างต่อเนื่อง โดยมุ่งแก้ปั ญ ห าของประชาช นในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสถ านก ารณ์ที่ย ากลำบ า กนี้

ในการช่วยรั ฐ บ า ลเดินหน้าม า ต ร ก า รควบคุมสถ านก ารณ์โ ค วิ ด-19 รวมถึงภั ยแ ทรกซ้ อนอื่นๆ ที่ประชาช นกำลังเ ผชิญ ทั้งปั ญ ห าอุ ท ก ภั ยในหลายพื้นที่ ปัญห าพื ชผลทางการเ กษตร และการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้นน.ส.พัชรินทร์ กล่าว

แ ห ล่ งที่มา tnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *