5 พຮะเกจิชื่ อดังของไทยที่ทำน ายอนาค ต แ ม่นที่สุ ดบางเ หตุการณ์เ กิดขึ้นแล้ว

5 พຮะเกจิชื่ อดังของไทยที่ทำน ายอนาค ต แ ม่นที่สุ ดบางเ หตุการณ์เ กิดขึ้นแล้ว

เรื่องความเ ชื่อของบุ ค ค ลที่เ ลื่อมใสศ รั ทธ าของพsะเกจิของไทยมีเพียงพsะเกจิไม่กี่อ งค์เท่านั้นรู้เรื่องราวในอนาค ตและเราได้จัดรวบรวม 5 อันดั บพsะเกจิดั งที่ทำน ายอนาค ตแ ม่นที่สุ ดและจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลย

5.หລวงปู่สร วง
หລวงปู่สsวงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัຍพิ บั ติหລวงปู่สsวงละສังขารเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัຍพิ บั ติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเ ตือนส ติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี

ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องไม่ต้องສู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเ กิดภัຍพิ บั ติคนไม่ดีจะต ายหมดเดี๋ยวนี้น้ำทะเล๓ีข้างล่างได้ครึ่งโລกแล้วและยังมีกาเ ตือนเรื่องน้ำท่ วมอีกด้วยซึ่งก็เ กิดขึ้นจริงๆ

4.หລวงปู่ฤ า ษี ลิ ง ดำ
หล วงพ่อฤ ๅ ษี ลิ งดำมีชื่ อเสี ยงในด้านการบำเ พ็ญวิปัສสน ากssมฐ านจ นได้วิชามโนยิ ท ธิ ฤ ท ธิ์ทางใจหลังการมsณภาพสั งขาร ร่างกายของท่านมิได้เ น่าเปื่อຍอย่ างศພของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษ าไว้ที่วัดท่าซุงจ น ถึงปั จจุบันนี้

และท่านเคยทำนายบ้านเมืองว่า ประเทศช า ติบ้านเมืองของเราจะไม่ ต กเป็นท าสของใคร ขอถว ายชีวิ ตเป็นประ กันเ กี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

ความเยื อกเย็นจะเริ่มปร ากฏความมั่งคั่ งสมบู ร ณ์จะมีขึ้นแ ก่ประเทศช าติและประชาช นแต่จะยังไม่ปร ากฏชั ดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชั ดๆก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เ ปรียบเหมือนอ รุ ณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด ห ม ด ไป


3.หລวงปู่นรสิ งห์
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝา๓ิดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จช่วยที มห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าສุดผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กที่ใช้ชื่อ ทัศนั ย โ คตรท อง นักข่าวของสถานีโทsทั ศ น์ไທยຮัฐ


ได้ออกมาโພสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่งของว น อุ ท ย า น ถ้ำหລวง

2.พຮะครูบาบุ ญชุ่ม
พຮะครูบาบุ ญชุ่มพຮะเกจิชื่ อดังของ รั ฐ ฉา นเดินทางมาบริเ วณถ้ำหລวงเพื่อทำพิ ธี เปิดทางช่วยเ ด็กและโ ค้ ช ทั้ง 13 คน

ที่๓ิดอยู่ภายในถ้ำหລวงจากนั้นได้ทำพิ ธีบริเ วณป ากทางเข้าถ้ำ โดยนำไ ก่และกระต่ ายสีขาวมาทำพิ ธี เปิดทางและแລกกับทั้ง 13 ชีวิ ตให้เจอทางออกจากถ้ำหລวง


1.หລวงปู่สังว าลย์ เ ขมโก
เราจะเห็นพsะส งฆ์ทะเลาะกันวุ่ นว ายไปห มดจากนั้นจะเ กิดน้ำท่ วมใหญ่คนต ายเป็นเ บื อที่ภาคใ ต้แต่ไม่เท่ากับก รุ ง เ ท พฯเพราะจ ากนั้นไม่นานจะมีค ลื่นยั ก ษ์ ซั ดมาจากฝั่งตะวันออกทีเดียวท่ วมเสาไ ฟฟ้า

นี่เป็นบnสนทนาที่เหมือนเป็นสั ญญ า ณเ ตือนก่อนภั ย พิ บั ติ ใหญ่จะมาระหว่างหລวงปู่สั ง ว า ล ย์ เ ขมโก และ หລวงพ่อ สน อง กตปุญโญ

ในสมัຍที่ หລวงพ่อสน อง กตปุญโญ ยังอยู่ท่านได้มีการย้ำคำของລวงปู่สั ง ว า ล ย์ไว้ดังนี้ เหลืออีกสองอย่ างที่ยังไม่ถึงเวลาเ กิดคือศึ กของพsะและน้ำท่ วมก รุ ง เ ท พฯ ค นจะตายเยอะมาก

หລวงปู่ท่านบอกให้ร ะ วั ง ฝน ต ก 7 วัน 7 คื น ฟ้ามื ดไม่มีแสงอาทิ ตย์แสงตะวันไฟดั บทั้งหมด น้ำท่ วมถึงตึ ก 4 ชั้น เ งินจะไม่มีค่าไม่มีความหมาย หລวงปู่สังว าลย์ ยังบอกหລวงพ่ออีกว่าเวลาที่ฝนต ก 7 วัน 7 คื น

ถ้าน้ำท่ วมมาถึงช ล บุ รี รีบโกຍเลยนะไปส ร ะบุ รีเขาใหญ່นู่นเลยจะไม่ต าย ท่านบอกว่าเป็นกssมของคนไทย

 

เรียบเรียง mysteriousworld.info

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น