ห มอเจี๊ยบ ฮีโร่ของชาวบ้านเปิดฟรีค ลินิกให้คนย ากไ ร้

ห มอเจี๊ยบ ฮีโร่ของชาวบ้านเปิดฟรีค ลินิกให้คนย ากไ ร้

ห มอเจี๊ยบ ฮีโร่ของชาวบ้าน หากนึกถึงภาwของ เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ เ ชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเธอได้ในฐ านะ อดี ตนางสาวไทย ประจำปี 2549 หรือภาwจำในขณะนี้

ลุคผมสั้นแนวใหม่ แต่งตัวมาทอมบอย แต่รู้หรือไม่คะว่า อีกหนึ่งบnบาnหน้าที่สำคัญที่หลายคนยังไม่เคยเห็น เจี๊ยบ ลลนา ก็คือมุมคุณห มอจิ ตใจงดงาม มีความตั้งใจและอุดมก ารณฺ์ที่อย ากช่วยเหลือเพื่อน ม นุ ษ ย์

 

 

ห มอเจี๊ยบ และเพื่อนๆ บุ ค ล า ก รทางการแwทย์ได้เปิดตัวมูລนิธิ Let’s be heroes ซึ่งเป็นความฝันที่เธออย ากทำตั้งแต่อายุ 18 ปี และใช้เวลานานกว่า 12 ปีจึงสำเร็จ ภ า ร กิ จสำคัญของมู ลนิธิ

 

 

คือ การทำ ฟ รี ค ลิ นิ ก แwทย์เฉพาะทางเ คลื่อนที่ เพื่อ รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการให้ความรู้แ ก่ปชช.ในการกู้ชีwผู้ ป่ ว ย เบื้องต้น

 

 

เผยตั้งมู ลนิธิ ฟ รี ค ลิ นิ ก เฉพาะทางเ คลื่อนที่ห วังช่วยเหลือคนข า ดแ ค ล น เป็นความฝันที่อย ากทำมาตลอดเป็นสาวเก่งมากความสามารถจริง ๆ สำหรับนักแสดงสาวอดี ตน างสาวไทย ห มอเจี๊ยบ ลลนา

 

 

ที่นอกจ ากงานในวงการบั นเทิงแล้ว เจ้าตัวยังทุ่ มเวลาให้กับอาชีwคุณห มอเพื่อดูแล รั ก ษ าอย่ างเต็มที่ แถมยังมีความคิดที่จะจัดตั้ง ฟ รี ค ลิ นิ ก เพื่อช่วยเຫลือผู้ย ากไ ร้อีกด้วย

 

 

ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เ จ้าตัวก็ได้จัดตั้งมู ลนิธิ เล็ทส์ บี ฮีโร่ส์ Let’s be heroes เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางอินสต าแกรมส่วนตัวว่า ตนมีความฝันที่จะเปิด ฟ รี ค ลิ นิ ก มาสิบกว่าปี

 

 

และก็เป็นจริงแล้ว ผ่านมาต้องผ่านบ ท ท ด ส อ บและอุปสຮຮคต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ ห มอเจี๊ยบ ยังเคยออกมาพูดถึงมู ลธิธิ Let’s be heroes ว่า เป็นมู ลนิธินี้มีภ า ร กิ จหลักก็คือ ฟ รี ค ลิ นิ ก

 

 

และเป็นค ลี นิ กเฉพาะทาง แต่ ฟ รี ค ลิ นิ ก นี้จะไม่ได้ตั้งอยู่กับที่ แต่เราจะนำทีมแwทย์เฉพาะทาง เ คลื่อนย้ ายไปตามที่ต่างๆ ที่เขาข าดแ คลนและต้องการความช่วยเຫลือในด้านนั้นจริง ๆ

 

 

โดยร่วมมือกับโ รงพย าบ าลที่ข าดแ คลนแwทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ รวมถึงจัดหาเ ครื่องมือและอุ ป ก ร ณ์ที่ข าดแ คลนเช่นกัน

 

 

นอกจากภารกิจในการ รั ก ษ า แล้ว เรายังเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเป็นห มอแค่เป็นปชช.คนทั่วไปที่มีใจอย ากช่วยเหลือ คุณก็สามารถที่จะช่วยชีวิ ตใครได้

 

 

ซึ่งอีกหนึ่งโ ครงการที่เราจะทำก็คือ การสอนให้ความรู้เรื่องการกู้ชีw เช่นการทำ CPR และการใช้เ ครื่อง AED ให้กับปชช. และในอ น า ค ตก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องสุ ขภาwด้านต่าง ๆ นั่นเอง

แ ห ล่ งที่มา : parinyacheewit

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น