ทิพ านัน เ ผยบิ๊ กตู่-บิ๊ กป้อม ไม่ห วั่นไ หวกำลังใจดีมีประช า ช นคอยเ ชียร์

ทิพ านัน เ ผยบิ๊ กตู่-บิ๊ กป้อม ไม่ห วั่นไ หวกำลังใจดีมีประช า ช นคอยเ ชียร์

ทิพ านัน เผย บิ๊ กตู่-บิ๊ กป้อม ไม่ห วั่นไ หวกำลังใจดี มีประช า ช น คอยเ ชียร์เพราะเ ชื่อในความมุ่งมั่ น จริงใจ ในการทำงานเพื่อประเทศช าติ

วันที่ 11 ก.ย.2564 น.ส.ทิพ านัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลข าธิการ น า ย ก กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ประช า ช น ในชุ ม ช นเขตจอมท อง-ธนบุรี เพื่อลงทะเบียนรับชุ ดตรวจโ ค วิ ดด้วยตัวเอง Antigen Test Kit ( ATK )

ที่สำนักงานหลักประกั นสุ ข ภ า พแห่งช าติ (สปสช.)จะเ ร่งก ร ะ จ า ยให้ประชาช นจำนวน 8.5 ล้ านชุดในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ผ่านแ อพพลิเ คชันเ ป๋ า ตั ง

ส่วนกลุ่มผู้ไม่มีส ม า ร์ ทโ ฟ น สามารถเข้าแ อพฯเ ป๋าตั งและคลิกที่เมนูรับชุ ดตรวจโ ค วิ ด-19 ฟรี เพื่อประเ มินว่าเป็นกลุ่มเ สี่ยงหรือไม่ก่อนรับชุดตร วจ และสามารถรับชุ ดตร วจATKได้ที่ร้านข ายย าและค ลิ นิ กที่เข้าร่วม

โครงการส่วนประช า ช นที่ไม่มีมื อถือสม าร์ทโฟนสามารถนำบั ตรประช า ช นไปขอรับชุ ดตรวจATKได้ที่โ รงพย าบาล และโ รงพย าบาลส่งเสริมสุ ข ภ า พตำบลหรือศูนย์บริก ารส าธ ารณสุ ข ในพื้นที่ได้

น.ส.ทิพ านัน กล่าวว่า จ ากกระแ สข่ าวต่างๆที่เ กิดขึ้นมีประช าช นส่งกำลังใจให้ น า ย และรมว.ก ล าโ หม รวมถึงร อ งน า ย ก และหัวหน้าพ รรคพ ลั งประช า รั ฐ ให้ทั้งสองคนทำหน้าที่ต่อไป เพราะเ ชื่อในความมุ่งมั่นจริงใจในการทำงานเ พื่อประช า ช นและประเทศช าติ

ทั้งนี้ตนได้บอกกับประช า ช นว่าทั้งคู่ยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาช น และประเทศช าติต่อไป ไม่ย่ อท้ อต่อกระแ สข่าวหรืออุปส รรค โดยเฉพาะร อ ง น า ยก ยังมอบน โ ย บ า ยให้ ส.ส.และอดี ตผู้สมัคร ส.ส.ของพ รรค

ลงพื้นที่ช่วยบ รรเทาความเ ดือดร้ อนของประชาช นจากสถ านก ารณ์โ ค วิ ดและปั ญ หาอุ ท ก ภั  ยและประส านงานให้ฝ่ายบริห ารเข้าไปช่วยเหลืออย่ างเร่งด่วน

น าย กและรองน าย กไม่ได้ห วั่นไ หวต่อกระแ สข่าวที่เ กิดขึ้นและรับรู้ถึงความเ ชื่อมั่นศ รั ท ธ า ของประชาช นที่มีให้เสมอมา

ดังนั้นเ ชื่อมั่นว่าทุกฝ่ ายจะร่วมมือร่วมใจกันก้ าวข้ามอุปส รรคและจับมือพั ฒ น าประเทศ ตามที่ น า ย กโ พสต์ข้อความในเ ฟซบุ๊กว่า วันนี้ฟ้าเริ่มสว่างอีกครั้ง จ ากสถ านก ารณ์โ ค วิ ดที่ค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆสามารถกลับสู่วิถีชีวิ ตแบบเดิมบนแนวทางใหม่ที่ปล อดภั ยกว่าเ ก่า น.ส.ทิพ านัน กล่าว

แ หล่งที่มา khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น