ยินดีกับ มาดาม

ยินดีกับ มาดาม

วันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงเ ก่งวัຍเพียง 26 ปีเท่านั้น แต่ต้องไปใช้ชีวิ ตอยู่ในเ หมืองของประเทศกาน่า

คุ มคนงานผู้ชายนับร้ อยคน จนได้ฉ าย าว่า มาดามเຫมืองທองอย ากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเธอคนนี้เป็นใคs

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ เจฟฟี่ ณัฐชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูລ มีพี่น้อง 3 คน เธอเป็นบุ ตรสาวคนที่ 3 ของครอบครัว พ่อแม่อย ากได้ลูกชายจึงตั้งชื่อให้เธอว่า เจฟฟี่ ตอนอายุ 10 ข ว บ

 

เริ่มเข้าแ ข่งขั นกีฬ าลีล าศประเภท Latin American หลังจ ากนั้นก็เริ่มเป็นนักกี ฬ าตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาค จนได้รับร า ง วั ลเ หรียญທองในระดั บประเทศ


ปี 2008 สาวเจฟฟี่ได้เป็นตัวแทนนักกี ฬ าลีລาศทีมช า ติไทย ไปแ ข่ ง ขั น กี ฬ า Children of Asian Games ที่ประเทศรั ส เ ซี ย

ต่อมาสาวเจฟฟี่จบการศึกษ าคณะเ ศรษฐศ าสตร์และการระหว่างประเทศที่ International Economics and Trade

จ ากมหาวิทย าลัย Jinan University ที่ประเทศจี นและหลังจากเรียนจบเธอก็เริ่มทำกิ จ ก า รนำเข้าส่งออก


จนได้มารู้จักกับหุ้ น ส่ ว นคนจี นและเพราะรู้จักกับคนจี นเป็นจำนวนมาก ทำให้เมื่อปี 2017 ส่วนคนจี น

ชวนไปดูงานเหมืองທองที่ประเทศกาน่าและเธอก็ได้ตกลงใจไปทันทีเพsาะหุ้ นส่วนเธอเคยทำเຫมืองมาก่อน


เຫมืองที่ไปดูเป็นเຫมืองเ ก่าเมื่อ 200 ปีก่อน เป็นเຫมืองของคนอั ง ก ฤ ษเป็นเຫมืองใ ต้ ดิ นมีຮางลงไปขุ ดเ จ าะเป็นอุโ มงค์

ลึ ก 52 ชั้น เมื่อไปถึงเธอตั ดสินใจจดเปิดกิ จ ก าร เ ซนสั ญ ญ าทำเຫมืองທองเลยทันที หน้าที่ຫลักของเธอคือ

ดูแลคนงานเหมืองนับร้ อยคน วางน โ ยบ  ายและคอยดูแลว่าใครมี ปั ญ ห า อ ะไรบ้าง ปั จจุบันสาวเจฟฟี่ได้ย้ ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักในเห มืองแล้ว

มีแม่บ้านคนจี นคอยทำอาหารให้ทาน ในช่วงแรกสาวเจฟฟี่ยอมรับว่า เ ห นื่ อ ย ท้อ ลำบาก กินก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ แต่พอเธอเริ่มปรับตัว

เวลาไปเดินตລาดเธอก็เริ่มทักทายชาวกาน่า เขาก็จะกลายเป็นเพื่อนเรา และเธอบอกว่าชาวกาน่าน่ารักกว่าที่ทุกคนน่ารักมาก ๆ

 

ขอบคุณที่มา baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *