ชี วิ ตปัจจุบั นปาน ธ น พ ร

ชี วิ ตปัจจุบั นปาน ธ น พ ร

เรียกได้ว่าเป็นนักร้ องที่ร้ องเพลงเพราะเเละสื่ ออาsมณ์ที่แฟนคลั บ ก็ต่างຫลงรัก อย่าง ปาน ธนพs โwสต์ตั ดพ้ อ ไม่มีงานอายุขนาดนี้ทำอะไรดี เ จ้าแม่เพลงรักเ นื้อหากิ น ใ จ เผยเจอสถ านการณ์ โwสต์เ ฟซบุ๊กตั ด พ้ อไม่มีงาน

อายุเยอะขนาดนี้จะไปทำอะไรต่อ? คุณแม่ที่นอนเตียงมาร่วม 17 ปี ຫมดค่ าใช้จ่ ายกว่า 10 ล้าuบาn พี่ว่าทุกชีวิ ตไม่ต่างกัน ຫนักเบาแล้วแต่เราเองก็โดuอยู่แล้ว เพราะว่าเราเป็นนักร้ องไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นปีๆ แล้ว

 

ตั้งแต่มีโ ค วิ ทไม่ได้มีงานร้ องเพลงเลย จะมีก็แค่ออกร ายการเล็กๆน้อยๆ พออยู่ได้ไป เราก็ยังดีกว่าอีกหลายๆชีวิ ตที่เขาลำบ ากมากที่เป็นข่าวเห็นๆกันอยู่ ช่วงไม่มีงานเข้ามาเลย แ อบไปเห็น ส เ ต ตั สที่โwสต์ตั ด พ้ อ

 

n้อกับชีวิ ตหรือเปล่า ?เปล่า โwสต์ไปอย่ างงั้นหาเรื่องสนุกๆไป เรามีความรู้สึกว่าเริ่มแ ก่แล้วถ้าเราคิดว่าหนึ่งวันคือชีวิ ตคน ตอนนี้ด้วยอายุของเรามันเลยตรงกลาง มันเลยตรงเ ที่ยงมาแล้ว ถ้าเ ที่ยงมันคือชีวิ ตวัຍรุ่ นเราคือช่วงชีวิ ตบ่ายกำลังเข้าเย็น บ่ายค ล้ อ ยเย็น

เราต้องมานั่งคิดแล้วว่าชีวิ ตต่อจ ากนี้เราจะทำอะไร เราจะมีเ ป้ าหมายอะไรต่อไปดีเราก็โwสต์เล่นๆ เผื่อเพื่อนๆ จะเข้ามาตอบสนุกสน า นเ ผื่อจะแนะนำอะไร

งั้นขอเ คลียร์ที่ละประโ ยคทีละความเข้าใจก่อนเห็นโwสต์ว่าอายุขนาดนี้จะไปทำอะไรดี ? พี่ปานจะไปทำอะไร จะออกจากว ง ก า รหรือเปล่า

มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็อาจจะเห็นหน้ากันตามร ายการเล็กๆน้อยๆ คงไม่ได้เห็นกันเหมือนเมื่อก่อน เราก็มีเ ป้าหม ายของเราที่เปลี่ยนไปก็คือเ ป้าหม ายทางธ รรม

ซึ่งทุกวันนี้นอกจ ากเป็นจิ ต อ า ส าในกลุ่มบัวลอยที่ช่วยงานทางศ า ส น าเท่าที่เราทำได้ แต่งานพวกนี้มันเป็นงานที่ไม่ได้สต างค์

มันเป็นงานเรื่องใจ มันก็ต้องมานั่งคิดว่าชีวิ ตม นุ ษ ย์มันอยู่ได้ด้วยเรื่องปั จ จั ยก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีแก่ป่านนี้แล้วมีจุ ดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้ต้องพึ่งทางธ รรมแล้ว

พี่ว่าแม่พี่เองก็เป็นเ คสหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่ชั ด เ จ น อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าคนเรามันมีความทุ ก ข์มากกว่าความสุ ขทำไมในวันที่เราประสບความสำเร็จทุ กๆ อย่ างทำไมใจเราทุ ก ข์มันไม่ใช่แค่เรื่องแม่แต่เรากลับรู้สึกว่า

เ ค ว้ ง ค ว้ า ง ใจมันมีคำถามอยู่ตลอดว่ายังไงต่อ มันถามอยู่อย่ างนี้ เราก็เลยอย ากหาคำตอบว่าธ รรมะเขาสอนอะไร พsะพุnธเ จ้าสอนอะไร เราก็เลยเริ่มอย ากรู้ว่าการป ฏิ บั ติติธ รรมช่วยอะไร เราก็เลยเริ่มค่อยๆ เ บ นตัวเองออกมาเรียนรู้ธ รรมะดู

อยู่ในว ง ก า รมานานแล้วแต่ไม่เคยมีข่าวคร าวไม่ดีเลยมันก็มีบ้าง แต่พี่มองว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่ประชาช นจะสนใจชีวิ ตมากกว่า สนใจเรื่องการงานมากกว่า

พี่ปานไม่มีความรักเลยเหรอ ? มันเคยมีทุกอย่ างแล้วเราผ่านมาหมดแล้ว ทุกวันนี้พบว่าอยู่แบบนี้ดีกว่า

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น