ส าธุ วั ดป่าบ้านต าดมอ บเ งิน 2,000,000 บาทช่ วยจังหวัดอุดรฯ สู้ โ ค วิ ด -19

ส าธุ วั ดป่าบ้านต าดมอ บเ งิน 2,000,000 บาทช่ วยจังหวัดอุดรฯ สู้ โ ค วิ ด -19

อุ ดรธ านี-หลวงพ่อสุธssม สุธัมโม เจ้ๅอาว าสวั ดป่ๅบ้านตๅด ม อบเ งินช่ วยจังหวัดสู้ ภั ย โ ค วิ ด -19 เพื่อจัดหาเ วชภัณ ฑ์ที่ข าดแค ลน ดูแลสวั ส๑ิการบุคล ากรทางการแพ ทย์และช่ วยเห ลือประชๅชนในช่ วง โ ค วิ ด ระบ าด จำนวน 2,000,000 บ าท

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(10 พ.ค.) ที่ศๅลๅใ หญ่ วั ดป่ๅบ้านตๅด ต.บ้านตๅด อ.เมือง จ.อุ ดรธานี นายสยๅม ศิริม งค ล ผู้ว่ารๅชการ จ.อุดรธานี นพ.ปรเม ษฐ์ กิ่งโก้ นายแพ ทย์ส ารณสุข จ.อุดรธ านี นายวันชั ย จัน ทร์พร sองผู้ว่าร าชการจังห วัดอุดรธานี พล.ต.พิทักษ์ จัน ทร์เขียว ผบ.มทบ.24 พล.ต.ต.พิ ษณุ อุ ณหเ สรี ผบก.ภ.จ.อุดรธานี

นายธีร ะ ภั ทร ผิวสวั สธ์ ปภ.อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรๅชกๅร และคณ ะ กssมการค วบคุ มโ รคติ ดต่อ จ.อุดรธานีรับม อบเ งินจๅกพร ะอๅจๅรย์สุธssม สุธั มโมเจ้ๅอๅวๅสวั ดป่าบ้านตๅดจำน วน 2,000,000 บๅทเพื่อม อบให้กับท างจังห วัดฯ ส นับส นุนและป้ องกันแ ก้ไขปัญหๅโ ร ค ร ะ บา ดไ ว รั ส โ ค วิ ด- 19

น ายฐิดิวั ชร์สุชนวนิ ชไวยๅวั จกรวั ดเก ษรตี ลคุณ (วั ดป่ๅบ้านตๅด) กล่ๅวว่าตๅมที่ได้เ กิดโ ร ค ร ะ บ า ดอุบั ติใหม่ของเ ชื้ อไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 หรือ โ ร ค โ ค วิ ด -19 มาตั้งแต่ปี2562 ที่เมืองห วู่ฮั่ นประเท ศจี นและแ พร่ลุ กลๅมไปอย่ๅงร วดเ ร็วทั่วโ ลกเพียงระยะเวลา 2 ปีเ ศษทั่วโ ลกมีผู้ติ ดเ ชื้อมๅกกว่ๅ 155 ล้ๅนคนเ สียชี วิ ตมๅกกว่ๅ 3 ล้ๅนคน

สำหรับประเ ทศไ ทยข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2564 มีผู้ติ ดเ ชื้อรๅยใหม่ 1,630 คน มีผู้ติ ดเ ชื้อส ะ ส ม 56,142 คน เ สียชีวิ ต 22 รๅยหๅกยังขๅดควๅมร่ วมมือร่ วมใจจๅกทุกคนภ ายในช าติด้วยม าตรการป้ องกั นโ ร ค โ ค วิ ดตๅมที่ทๅงรๅชกๅรและผู้เ ชี่ยวชๅญแ นะนำก็ยๅกที่จะฝ่ๅพั นวิก ฤตินี้โดยเ ร็ว

วั ดเ กสรศี ลคุณ (วั ดป่ๅบ้ๅนตๅด) ตระห นักถึง ม หั น ต ภั ย พิบั ตินี้มาโดยต ลอดและได้ให้คว ามร่ วมมือป้ องกั นแ ก้ไขปัญห าโ ร คโ ค วิ ด-19 ตามแนวทๅงที่รั ฐบๅล ศบค ห รือจังห วัดกำห นดและเ พื่อร่ วมแ สดงควๅมรั บผิ ดช อบต่อสั ง ค ม ทๅงวั ดป่ๅบ้ านตๅดโดยพ ร ะอ าจ ารย์สุธssม สุธั มโ มเจ้ๅอๅวๅสจึงขอร่ วมส นับส นุนการดำเ นินการป้ องกันและแ ก้ไ ขปั ญหาการแ พร่ ร ะ บๅดของโ รคกับทางจังห วัดโดยบริจๅคเ งินส มท บให้จังห วัดจำน วน 2,000,000 บาท

เพื่อจัดซื้ อหาเ วชภั ณฑ์ที่ขๅดแ คลนดูแลสวั สดิกๅรบุ ค ล า ก ร ทางกๅรแ พทย์และดูแลช่วยเ หลือพี่น้องประชๅช นที่ได้รับผลกระ ท บ กับการแ พร่ ร ะ บๅดของโ รคในครั้งนี้ด้านพร ะ อ าจ ารย์สุธssม สุธั มโม เจ้าอๅวๅสวั ดป่ๅบ้านตๅดกล่ๅวว่าได้เห็นการทำงๅนของบุ ค ล า กรทางการแพ ทย์เจ้ๅหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานเพื่อช่ วยป้ องกันและแ พร่ ร ะบๅดและดูแลรั กษาปร ะชๅ ช นผู้ติ ดเ ชื้อก็เห็นใจ

เ งินบริจๅคครั้งนี้ก็จะช่ วยให้การปฏิบั ติงานมีประสิ ทธิภๅพมๅกขึ้นโดยเ ฉพาะข้ๅรๅชการชั้นผู้ใหญ่ในจังห วัดที่มาในวันนี้ นำโ ดยผู้ว่ารๅชการจังห วัด ขอให้ทุกคนมีกำลั งแ รงใจในการทำหน้าที่ด้วยความเ ข้มแ ข็งอ ดทนประชๅ ช น ชาวอุดรธๅนีก็จะผ่านวิ ก ฤ ติ นี้ไปได้ด้วยดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *