เกษตรกรรุ่ นใหม่ใช้พื้นที่1 ไร่ สร้างร ายได้ปีละหลายแ สน

เกษตรกรรุ่ นใหม่ใช้พื้นที่1 ไร่ สร้างร ายได้ปีละหลายแ สน

 วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับคนรุ่ นใหม่ที่มีใจรักเกษตร สร้างอาชี พที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ร ายละเอี ยดจะมีอะไรบ้าง ไปรับชมกันเลยครับเป็นเรื่องราวของคุณฤทัยรัตน์ สุวรรณเจริญ เกษตรกรรุ่นใหม่ไ ฟแ รง

เดิมทีประกอบอาชี พพนักงานร าชการ กรมวิชาก ารเกษตร มีความชื่นชอบทางด้านการเกษตร จึงใช้เวลาว่างที่มีหลังจ ากการทำงานมาทำการพั ฒ น าแปลงที่ดินเพียงแค่ 1 ไร่ มาเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อเป็นแบบอย่ างให้กับเ ย า ว ช น รุ่ นใหม่ที่มีความสนใจที่จะกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเ กิด ซึ่งปั จจุบันพื้นที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปแล้วครับ

เริ่มแรกต้องมาจากความชอบในด้านการเกษตร ค้นหาความชอบของตัวเอง แล้วจั บ จุ ดให้ได้ จะนำพางานที่เหมาะสมมาให้กับเราเอง จ ากนั้นจะต้องวางแผนและศึกษ าตลาดของผู้บ ริ โ ภ ค หาสิ่งที่มีความแ ป ล กใหม่ไม่ซ้ำ เพื่อที่จะตอบโจทย์กับคนรุ่ นใหม่

 

 

คุณฤทัยรัตน์กล่าวว่า จากพื้นที่ที่มีเพียงเล็กน้อย โดยแบ่งออกเป็นสั ด ส่ ว นได้ดังนี้

1.ทำโ รงเรือนขนาดย่ อ ย 4.5×16 เมตร ปลูกสตรอว์เบอรี่จำนวน 1000 ต้น

2.ขุ ดสระน้ำ 1 งาน เพื่อเลี้ยงปล านิล ปล ายี่สก อีก 15000 ตัว

3.ปลูกมะเ ดื่ อ ฝ รั่ ง ในโ รงเรือนขนาด 4.5×6 เมตร

4.ปลูกพื ชผักสวนครัวในบริเวณพื้นที่ว่าง

5.เพาะไ ส้ เ ดื อ น ข า ย และสามารถนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยเพื่อออกจำหน่ ายได้

6.ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบต้นทุนต่ำ ในโ รงเรือนขนาด 4.5×19 เมตร

7.เลี้ยงกุ้ งแ ดงในกะละมังบ่อผ้าใบ ขนาด 8×9 เมตร

8.ปั จจุบันกำลังเริ่มท ด ล อ งเลี้ยงกุ้ งขาวและเตรียมสร้างโ รงเรือนเพื่อเลี้ยง ไ ก่ไ ข่

 

 

จ ากพื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ เรานั้นสามารถบริหารจัดการทรัพย ากรและพื้นที่ที่มีอยู่ให้เ กิดประโยชน์สูงสุ ด แม้ว่าจะมีพื้นที่ที่จำกั ดแค่ไหน หากเรามีการจัดการที่ดีนั้น เรื่องพื้นที่จึงไม่ใช่ปั ญ ห าเลย สวนของเรานั้นจะเน้นไปที่เกษตร

อินทรีย์โดยใช้มู ล วั วหรือไ ส้ เ ดื อ นมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการบำรุงพื ชผักต่างๆ ถือเป็นการใช้ชีวิ ตแบบเศรษฐกิ จพอเพียงอีกด้วย การลงมือทำทุกอย่ างด้วยตัวเองแม้ว่าจะเ หนื่อยแต่ก็มีความสุ ขได้

 

 

อย ากจะฝากคนรุ่ นใหม่ที่สนใจอย ากจะกลับมาทำเกษตรที่บ้านเ กิด อย่ าก ลัวที่จะล้ มเ หลว หากยังไม่เริ่มลงมือทำ การทำเกษตรนั้น นอกจากจะได้อยู่กับธรรมช าติแล้ว ยังได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอีกด้วย

อีกทั้งยังสร้างร ายได้ให้กับครอบครัวถึงหลักแ สนต่อปีเลย ปั จจุบันแปลงต้นแบบของคุณฤทัยรัตน์จึงเป็นโมเดลให้กับคนรุ่ นใหม่นี้ได้เป็นอย่ างดีเลยครับ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น