บิ ณฑ์ อย ากช่ วยทุกคนได้ทั นเวล า

บิ ณฑ์ อย ากช่ วยทุกคนได้ทั นเวล า

ห ากนึกถึงดาร าที่มักจะชอบเดินทางลงพื้นที่ค อยช่ วยเห ลือ จะลื มคนนี้ไปไม่ได้ สำห รับ

“บิ ณฑ์ บssลื อฤ ทธ์” ก่อนหน้านี้เจ้าตัวลงทุ นมอบรถตู้ไว้ช่ วยเห ลือประชาช นจำนวนเกื อบยี่สิบคั น

ให้กับ ร พ หลๅยแห่ งใน จ. อุ บ ล ร าช ธ า นี อย่ างที่รู้กันว่าสิ่งอำน วยความส ะด วก

อุปก รณ์ เครื่ องมือ ต่ๅงไม่เพี ยงพ อต่อความต้องการของบุ คล าการใดๆเลย เขาได้เป็น

ตัวแทนร วบร วมทุนจำนวนมากที่ได้รับจากหล ายภๅคส่วนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโย ชน์

เพื่อส่ วนร วม คุณบิ ณฑ์เป็นอีกคนที่ทำเ พื่อสังค มมาเป็นระยะเวลาที่น านมาก อีกทั้งเขา

ไม่เ คยได้รับค่ า ตอบแทนเลย ทุกอย่ างล้ วนมาจากใจจริง แถมยังชอบลงพื้ นที่ส อบถๅม

เพื่อจะได้รับรู้ความเป็นอยู่ของชๅวบ้านตาม ชุ ม ช น  ซึ่งที่ผ่านมาเข าไปเยี่ ยมค่ อนข้ๅงเย อะ

เลยทีเดียว น อกจากจะม อบรถตู้แล้ว เข ายังมอ บเรื อ รวมถึงเครื่ องมือเพื่อนำไปใช้ใน

สาธ ารณ ะประโย ชน์ของพี่น้องประช าช นคน อุ บ ล ร า ช ธ า นี ในด้ๅนสุขภๅพนั้นเอ ง เขๅได้

ทำกับทีมอๅสๅร่วมกตัญ ญูมานๅนหล ายปี อย่ างก่อนหน้านี้ก็ได้ทำถุ งยังชี พมา

ให้กับชๅวบ้านที่มอ งไม่เ ห็นในซ อยสุ ขสวั สดิ์ กรุงเทพ เพร าะคนพ วกนั้นนอกจากจะ

ว่างและไม่มีง า นทำ ยังต้องเจอกับสถ านก ารณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่ งบอกเลยว่ากระท บ

มาก นี่เป็นอีกหนึ่งความเ อื้อเ ฟื้อจากคนในสั งค มที่แม้ว่าจะมีทุ นหรือชื่อเสี ยงมากแค่ไหน

แต่ก็ไม่เ คยลื มที่จะแ บ่งปั นให้กับคนที่ไม่มีโอก าส แถมยังคอยส่งกำลังใจให้อยู่เสมอ น่า ชื่ น ช ม จริงๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *