2พส.เข้าสภ า มหาไ พรวัลย์-มหาสมป อง ชี้แจงกมธ.ศ าสนา

2พส.เข้าสภ า มหาไ พรวัลย์-มหาสมป อง ชี้แจงกมธ.ศ าสนา

เมื่อวันที่ 9 กันย ายน 2564 ที่ห้องประชุ มก รรมาธิการ  อาคารรั ฐ ส ภ า พร ะมหาไ พรวัลย์ วรวณฺโณ และ

พร ะมหาสมป อง ตาลปุตฺโต พร ะลูกวัด วัดสร้อยท อง เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร เข้าชี้แ จงถึงกรณีที่มีการ

ไ ลฟ์ส ดส อดแ ทรกเ นื้อหาธรรมะโดยมีการแสดงกิริย าไม่เ หมาะสมกับภิ ก ขุ ภ า ว ะ จนเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์

โดยทั่วไป ต่อคณะก รรมาธิการ (กมธ.) การศ าสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนร า ษ ฎ ร ที่มี นายสุช าติ อุสาหะ ส.ส.เ พชรบุรี พ รรคพ ลั ง ป ร  ะ ช า รั ฐ เป็นประธ าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น