โ ฆษกรัฐบ าลยันนาย กซื่อสั ตย์สุจริ ตไม่ต้องจ่ายเ งินแลกเสียงโ หวต

โ ฆษกรัฐบ าลยันนาย กซื่อสั ตย์สุจริ ตไม่ต้องจ่ายเ งินแลกเสียงโ หวต

เมื่อวันที่ 9 กันย ายน นายธนก ร วังบุญคงชนะ โ ฆษกประจำสำนักนาย กรั ฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิ น คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคา ม พ รรคเพื่อไ ทย ในฐานะประธ านคณะก รรมการประส านงานพ รรคร่วมฝ่ายค้ าน

ระบุว่า 6 พ รรคร่วมฝ่ายค้ านเตรียมร วมหลักฐ านยื่ นให้คณะก รรมาธิการป้ องกันและปร าบปร ามการทุจริ ตและ

ประพ ฤติมิชอบ ดำเนินการกรณีมีคนจ่ายเ งินให้ ส.ส.ที่ชั้น 3 อาค ารรั ฐสภา เพื่อจูงใจให้ ส.ส.ลงคะแ นนก่อนลงมติ

อภิปร ายไม่ไว้วางใจ ว่า การอภิปร ายไม่ไว้วางใจรั ฐมนตรี และการลงมติเมื่อวันที่ 4 กันย ายนที่ผ่านมา

ผมยื นยันว่า นาย กฯ ไม่ใช่คนแบบนั้นและนาย กฯ ก็ได้ชี้แจงแล้วว่า มี ส.ส.มาเข้าพบเพื่อให้กำลังใจ ไม่ได้มีการ

แ จกเ งินใดๆ ทั้งสิ้ นภายในห้องของนาย กฯ มีแต่กระเ ป๋าเอกสารซึ่งได้เปิดให้สื่ อมวลช นได้ดูแล้วผมขอย้ำว่า

นาย กฯ มีความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ตเป็นที่ประจั กษ์ไม่ทำเรื่องเช่นนี้เ ด็ดข าดอย่ างไรก็ตาม หากมีความพย าย ามทำ

เรื่องนี้ให้เป็นประเ ด็นการเ มือง พูดเ ท็จจนทำให้นาย กฯ เ สียห าย นาย กฯ ก็จำเป็นต้องมอบหม ายให้ฝ่ายก ฎ ห ม  า ย ดำเ นินการตามขั้นตอนต่อไป นายธนก ร กล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *