เผ าแล้ว นักร้อ งดัง ธันวา ร าศีธนู หลังโ ควิ ดคร่ าชีวิ ต

เผ าแล้ว นักร้อ งดัง ธันวา ร าศีธนู หลังโ ควิ ดคร่ าชีวิ ต

กลายเป็นข่าวเศร้ าของวงการบันเทิง เมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดัง ธันวา ร าศีธนู เ จ้าของเพลงดัง  ไ ก่ตาฟ าง  เสี ยชีวิ ตอย่ างสงบเนื่องจ าก

ติดเชื้ อโ ควิ ด – 1 9  วันที่ 7 ก.ย. 2564 หลังจ ากรักษ าตัวใน รพ. มานานเ กือบเดือน สร้างความเศร้ าเสี ยใจให้คนในครอบครัว ตลอด จ น เพื่อนๆ และแฟนเพลงที่รับทราบข่าวร้ าย

ล่ าสุดเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 8 ก.ย. 2564 ณ วัดท่าซุงทั กษิณ าร าม อ.บางไทร จ.พร ะนครศรีอยุธย า ได้มีพิธีฌ า ป น กิ จ นักร้ องดัง โดยพิธีเป็นไปอย่ างเรียบง่าย

 

 

และมีการเว้ นระยะห่างเพื่อเป็นไปตามมาต รก ารป้อ งกั นการแ พ ร่ ร ะบ า ดของไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 บรรย ากาศเป็นไปอย่ างโ ศกเศร้ า

ส่วนผู้มาร่วมงานนอกจากจะมีคนในครอบครัว พี่สาวและพี่ชายของธันวา ยังมีเพื่อนศิ ล ปิ น รอน อรั ณย์ รวมถึงลูกวงไ ก่ตาฟ าง และเพื่อนสนิทของธันวามาร่วมงานด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น