ช่ อง 3 ประกาศพักง านนักข่าว

ช่ อง 3 ประกาศพักง านนักข่าว หลังแสดงพฤติก..ssมไม่เหม าะสม

ช่ อง 3 ประกาศพักง านนักข่าว 15 วัน หลังแสดงพฤติก..ssมไม่เหม าะสม สัมภาษณ์ “หล วงปู่แสง” จากกร ณีนัก

ข่าวที่ติดต ามทำข่าว หม อปลา บุ..กสำนักสงฆ์ที่ยโสธร ล่าสุดเ พจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก.ssมกรข่าว ได้ออก

เผยบทลงโ ทษพนักง านช่ อง3 โดยระบุว่า ฝ่ ายข่าว ช่ อง 3 ครับ … “ประกาศสำนั กข่าว สถานีโทรทัศน์ไ ทยทีวีสี

ช่ อง 3 ตามที่ปร ากฏข่าวว่า นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หม อปลา เปิดเผยว่า ตนเองเป็นผู้ขอให้ผู้สื่อข่ าวหญิง

ไปร่วมหาหลักฐ าน ที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรม อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร จ นกลายเป็นคลิ ปภาพที่ปร ากฏในข่าว

จากกร ณีดังกล่าว สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่ อง 3ได้สอบถาม ผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ติดต ามทำข่าว

หม อปลา โดยได้รับชี้แจ งว่า ตนได้รับรู้ว่ามีการถ่ายคลิ ปภาพ ผู้สื่อข่าวหญิ งจริง แต่ไม่ได้มีการแจ้ งให้ต้น

สังกั ดทราบถึงกระบ วนการได้มาซึ่งภาพข่าว ซึ่งมีความล่oแ หลมต่อหลักจรรย าบรรณการทำหน้าที่สื่ อมวลช น

ที่อาจนำไปสู่การนำเสนอข่าวที่ไม่ครบถ้ วน หรือผิ ดไปจากข้อเท็ จจริง สำนั กข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่ อง 3

ตระหนั กถึงจรรย าบรรณวิชาชีwสื่อมวลช น และ ได้ดำเนินการสอบส วนทันทีเมื่อได้ทราบประเ ด็นปัญห า กร ณี

คลิ ปข่าวดังกล่าว ผลการสอบส วนเบื้องต้นได้มีการตั กเ ตือนผู้สื่อข่าวคนดังกล่ าวทันที และได้พิจ ารณาสั่งพั ก

ง านเป็นเวลา 15 วัน เพื่อตั้งคณะก..ssมการสอบส วน ข้อเ ท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการสอบส วนผู้เ กี่ยวข้อง

และหัวหน้างาน ก่อนจะมีการกำหนดบทลงโ ทษที่เหม าะสมต่อไป โดยฝ่ ายข่าวคำนึงถึงความรอบคอบ

และตระหนั กในการนำเสนอข่าวที่ไม่ขั ดต่อจริยธ รรมวิชาชีwเพื่อไม่ให้เ กิดข้อผิ ดwลาดเ สียห..ย และต้องขออภั ยในความผิ ดwลาดที่เกิ ดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาค ม 2565”
ขอบคุณที่มา : สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก ร ร มกรข่าว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น