“เวิร์คพ อยท์” สั่งพ้ นสภ าพผู้สื่อข่าว

ล่ าสุด “เวิร์คพ อยท์” สั่ง “นักข่าวส าว” พ้ นสภ าพผู้สื่อข่ าว 

ล่ าสุด “เวิร์คพ อยท์” ประกาศโ ทษของนักข่าวส าว สั่งพ้ นสภาwผู้สื่อข่าวแล้ว หลังสั่งพักง านไปก่อนหน้า แต่ล่ าสุดได้มีประกาศในวันที่ 13 พ.ค. 65

ให้ผู้สื่อข่าวสาวรายนี้พ้ นสภาwผู้สื่อข่าวแล้ว จากกร ณีดร าม่าผู้สื่อข่าวช่ องดังบุ..กตร วจสอบหล วงปู่แสงพร้อมทีมงาน หม อปลา

และได้มีคลิ ปออกมาว่ามีผู้สื่ อข่าวหญิงรายหนึ่งแสดงพฤติก..ssมไม่เหม าะสมต่อ หล วงปู่แสง ทำให้สังค มไม่พอใ จอย่ างหนัก

จ นก่อนหน้านี้ทางต้นสังกั ดอย่ างช่ อง เวิร์คwอยท์ ได้ออกมาสั่งพักง านพร้อมให้นักข่าวส าวไปขอขม า หล วงปู่
โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 12 พ.ค. 65

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คwอยท์ ได้ชี้แจงว่า จากกร ณีนำเสนอข่าว หล วงปู่แสง ญ าณวโร พ ระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 2565

ซึ่งมีภาพของผู้สื่ อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่ าวปร ากฏออกมาสู่สาธารณะอย่ างไม่เหม าะสม จนส่งผลต่อความรู้สึ กของประชาช นผู้ที่ได้ติดต ามข่าวเป็นอย่ างมาก

ทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คwอยท์ ได้ตระหนั กถึงข้อผิ ดwลาดดังกล่าว และต้องขออภั ยเป็นอย่ างสูงต่อผู้ที่เ กี่ยวข้องในเ หตุการณ์ทุกท่าน

รวมถึงผู้ที่ได้ติดต ามข่าว มา ณ ที่นี้ โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเนินการตั กเ ตือน และพิจ ารณาสั่ งพักง านผู้สื่อข่าวคนดังกล่ าวเป็นเวลา 7 วัน

พร้อมสั่งตั้งคณะก..ssมการตร วจสอบจริยธ รรมทันที โดยจะมีการกำหนดบทลงโ ทษเพิ่มเติมต่อไป

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ขอน้อมรับผิ ดต่อความผิ ดพล าด จะใช้ความระมั ดระวั งและจรรย าบรรณวิช า ชี พสื่อมวลช นในการทำข่าว

และนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้มีข้อผิ ดพล าดเช่นนี้เ กิดขึ้นอีกในอนาค ต

ด้วยความเคารพอย่ างสูง

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพ อยท์

ล่ าสุด “เวิร์คพอยท์” สั่ง “นักข่าวสาว” พ้นสภาพผู้สื่อข่าว ประกาศโ ทษชัด โดย ทาง เวิร์คพ อยท์ ออกประกาศให้ผู้สื่อข่าวพ้ นสภ าพ ดังนี้

ประกาศ ความผิ ดพนักง าน

ตามที่ น.ส.วาสนา ศรีผ่อง ผู้สื่อข่าวเวิร์คพ อยท์ ได้ทำผิ ดจริยธ รรมและจรรย าบรรณในวิชาชีwสื่ อมวลชน ในการทำข่าวของหล วงปู่แสง โดยมีความผิ ดดังนี้

1. มีกิริย าไม่เหม าะสมไม่เค ารพต่อแหล่งข่าว

2. แสดงความไม่เป็นกล างในการทำหน้าที่ของสื่ อมวลช น

3.ตั ดสินใจร่วมกับสื่อสำนั กอื่นและแหล่งข่าวในการสร้ างหลักฐ าน โดยไม่ขออนุญ าตผู้บังคั บบัญช าหรือรายง านต้นสังกั ด

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คwอยท์จึงมีม ติให้นางสาววาสนา ศรีผ่อง พ้ นสภ าพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์คพ อยท์

ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ค 2565

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพ อยท์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น