“หม อปลา”ลั่ นหาหลักฐ านไม่ได้จัดฉ าก

หม อปลา รับส่งนักข่าวจั บผิ ด หล วงปู่แสง ลั่ นหาหลักฐ านไม่ได้จัดฉ าก

“หม อปลา”ยอมรับส่งนักข่าวจั บผิ ด “หล วงปู่แสง”หาหลักฐ านร้ องเ รียน ยืนยันไม่ได้จัดฉ าก อ้ างไม่รู้

หล วงปู่ป่..วย พร้อมขอโ ทษผ่านสื่ อฯหลังชาวบ้านไม่ให้เข้าขอขม า จากกร ณี หม อปลา มือปร าบสั มภเ..ว สี

หรือ นายจีรพันธ์ นำก องทัพสื่ อมวลชน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนั กพุทธฯ และฝ่ ายปกคร อง บุ..กเข้าตร วจสอบ

“หล วงปู่แสง ญ าณวโร” อายุ 98 ปี พ ระเกจิชื่อดัง วัดป่ าดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก จ.ยโสธร โดยมีการกล่ าวห า

ว่า หล วงปู่ล..วนล..ามญ าติโ ยมที่เป็นหญิงสาว ความคื บหน้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. หม อปลา ได้แถล งผ่านเwจ

ว่า เ คสหล วงปู่แสง ได้มีคนร้ องเรียนเข้ามา 2 เ คส แต่ไม่มีคลิ ป ไม่มีหลั กฐ าน เลยส่งน้องทน าย เข้าไปใน

พื้นที่รอบแรก ปร ากฏว่า เป็นไปต ามที่แหล่งข่าวอ้ างว่า มีพฤติก..ssมจั บหน้..าอก ซึ่งลูกศิษย์มีการรับรู้

ทำให้ส่งที มไปรอบที่ 2 น้อง2 คนเ กิดความกลั ว เลยให้ น้องนักข่ าว เข้าไปเป็นเพื่อน แต่เขาไม่เรียก

น้อง 2 คนเข้าไป หม อปลา กล่ าวว่า ยืนยันเราไม่ได้มีการจัดฉ ากอะไรทั้งสิ้ น แต่ไปต ามที่แหล่ งข่าวยืนยั น 2 เ คส

พบว่า แม่ชี ลู กศิษย์ รู้เห็นเป็นใ จ ซึ่งรอบ 2 น้องที่ร้ องเ รียนมาเคยโ ดนมาแล้วเ กิดความกลั ว ทำให้ผมเอาน้อง

นักข่ าว ไปเป็นเพื่อน เรื่องนี้รับประกั นว่า ต้นสั งกั ดไม่รู้เรื่อง จะไปโ ทษต้นสังกัดไม่ได้ ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้ง

ต้องมีหลักฐ าน วันที่ไปลงพื้นที่น้องนักข่ าวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าไปทำอะไร บอกว่าให้เข้าไปเป็นเพื่อนเฉยๆ

เพราะเราอย ากรู้พฤติก..ssม ไปพิสู จน์ต ามข้อเท็ จจริง หม อปลา กล่ าวอีกว่า การเข้าไปทั้งสองครั้ง ไม่รู้ว่า

พ ระป่..วย แต่สงสัยว่า ทำไมพ ระพี่เ ลี้ยง คนที่อยู่ข้างๆ ปล่อยให้จั บ แหล่งข่ าวที่ไปออกรายการโ หนกระแ ส

เป็นผู้เ สียห..ายจริง ตนเป็นคนส่งหลักฐ านให้สื่ อเอง สื่ อไม่รู้เรื่องด้วย ส่วนเรื่องทั้งหม ด ตนอย ากเข้าไปขอโ ทษ

แต่คนในพื้นที่ไม่ต้อนรับ ก็ต้องขอโ ทษผ่านสื่ อไป ซึ่งขอถามกลับว่า หากตนไม่เข้าไป หล วงปู่ก็ไม่ได้รับการรั กษ าและเป็นเ..หยื่o คนพวกนี้ไปอีก ไม่ได้รับการรั กษ าที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น