แชทร้ องเรียน”หม อปลา”

เ พจดัง เผย หม อปลา เปิดแชทร้ องเรียน 

เ พจดัง เผย หม อปลา เปิดแชทร้ องเรียน เดินหน้าขุ ดต่อ ชี้ ต้องห าข้ อยุติ และได้ข้อเ ท็จจริงโดยฉับwลั น เรื่อง

ปู่แสง ถู กตัวสีก..า จากกรณีสาวรายหนึ่งเข้าร้ องเรียนกับ หม อปลา มือปs าบสั มภเ..วสี อ้ างถูก หล วงปู่แสง

จนฺทโชโต (ญ าณวโร) วัดป่ าดงสว่างธรรม จ.ยโสธร wระเกจิชื่อดังจั..บหน้ า อก อ้ างทำเพื่อรั กษา ม ะเ-s็ง

ทั้งยังมีการอ วดอุต sิว่ามีเลืo ด ปั สส าวะ สามารถกลายเป็นwระธ าตุได้ จ นเป็ข่าวโด่งดังก่อนเ กิดการถ กเ ถียง

สองฝ่ายซั ดกลับทันทีว่าถูกจัดฉ ากหรือเปล่า เพราะจริง ๆ แล้วหล วงปู่แสงอายุเกือบร้ อยปี อาw าธเป็นอั ลไ ซ1มอร์

ล่ าสุดเ พจ บิ๊กเ กรียน ได้โ พสต์ ข้อความระบุว่า หม อปลา เปิดแชทร้ องเรียน ลุ ยเปิดโ ปงต่อ ผู้เ สียห  ายอีก

หลายราย ส่งข้อมูล ให้หม อปลา ยืนยันว่าทำจริงและเ กิดขึ้นกับหญิงสาว เท่านั้น หม อปลา เตรียมนำหลักฐ าน

ทั้งหมดเดินหน้าเปิดโ ปง ต่อไป ต้องห าข้อยุ ติ และได้ข้อเ ท็จจริงโดยฉับwลัน เรื่อง ปู่แสง ถู กตัวสีก..า

ในประเ ด็น ที่จะทิ้ งไม่ได้ คือเรื่อง wระอุปัฏฐาก wระเลขาฯ ญ าติโยม ให้ปู่แสง รับแข ก ผลประโ ยชน์เงิu

บริจ.าคตกไปอยู่กับใคร ประเ ด็น ซ่อนกล้องบันทึกภาพ ใช้เป็นหลักฐ าน โยงเรื่องขั ดแ ย้ง เงิuหล วงปู่แสง หรือไม่ ต้องเ คลียร์ ให้ชัดเจ น

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น