“หมอปลา”ย อมขอขม า”หล วงปู่แสง”

หม อปล า ยอมขอขม า หล วงปู่แสง 

จากกรณี หม อปลา บุ..กไปวัดป่ าดงสว่างธรรม จ.ยโสธร หลังได้รับร้ องเ รียนว่ามีwระเกจิดัง อายุเกือบ 100 ปี มีพฤติก.ssมล..วนล..ๅมผู้หญิง

อ้ างว่าสาม ารถรั กษาโ..sคได้ พร้อมเผยคลิ ป wระเกจิดัง คือหล วงปู่แสง กำลังแต ะเนื้ oต้ องตัว สีก ๅภายในกุฏิ ขณะสีก า กำลังก้มกร าบ

โดยมwระเลขาฯ ที่คอยดูแล พร้อมลู กศิษย์ชายอีก 2 คน แต่กลับไม่มีใครเ ตือนหรือห้ ามหล วง ปู่แส ง เลย ต่อมาwระเลขาและบรรดา ลูกศิษย์ ต่างออกมาปกป้ อง

หล วงปู่แสงว่าสิ่งที่หล วงปู่แสงทำในคลิ ปนั้น เ กิดจากอาก าsป่1ย โ..sคอัลไ ซ1มอร์หรือสมอ งฝ่o อาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว ไม่ได้มีเจตนาล..วนล..ๅม

พร้อมกับเ กิดกระแ สต ีกลับไปยัง หม อปลา บุ คคลที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว ว่าหญิงสาวในคลิ ปนั้นทางหม อปลา มีการจัดฉ  าก

ตั้งกล้องเพื่อกลั่ นแ..กล้งหล วงปู่แสงหรือไม่ เพราะท่านชs าภาwมากแล้ว  วันที่ 12 พ.ค. 65 นายจีรพันธ์ เwชรขาว หรือ หม อปลา เปิดเผยในรายการ  ทุ บโต๊ะข่าว อมริ นทร์ ทีวี ช่ อง 34

ว่าตนเองไม่ได้ทำพล าด เพราะตนทำต ามขั้นตอนหลังมีผู้หญิ งมาร้oงเ รียน ซึ่งมีหลายคนมาร้ องเ รียน บอกพฤติก..ssมดังกล่ าวของหล วงปู่ตรงกัน

ที่มีwระและแม่ชีรู้เห็น แต่ก็ไม่มีคนตั กเ ตือน ซึ่งตนได้ประชุมและประสานง านไปที่สำนั กพุทธฯ ก่อนจะเข้าไปในวัด ตนกล้าพูดว่าหล วงปู่แสง อาจจะไม่รู้ว่าตั ว

ว่าท่านทำผิ ดหรือไม่ เนื่องจากมีอาก าsป่1ย อย ากถามว่าลูกศิษย์ทำไมไม่พาไปรัก อาก าร แล้วทำไ มไม่ห้ ามปร ามท่านไม่ให้จั บตัวผู้หญิ ง

เมื่อวานนี้ตนไปเพื่อถามหล วงปู่และขอคำอธิบายเท่านั้น ไม่ได้ไปด่ าท่าน อีกทั้งมีอีก 2 คลิ ปวิดีโ อหลักฐ าน ที่มี 2 คนข้างหล วงปู่ มีคนใกล้ชิดคนหนึ่งพย าย าม

บอกให้ผู้หญิ งถ อยห่ างหล วงปู่ แต่มีอีกคนบอกให้ผู้หญิ ง เข้าไปใกล้ ที่ทำแบบนั้นอย ากถามว่าลูกศิษย์รั กษาผลประโ ยชน์ของใคร ส่วนตนจะเ ชื่อว่าหล วงปู่

จั บตัวผู้หญิง นั้นเ กิดจาก รู้หรือไม่รู้ตัว ก็ต่อเมื่อมีการยืนยั นจากแwทย์หรือทางวิทย าศาสตร์ ส่วนที่ทน ายอนันต์ชัย ไชยเดช จะเข้ามาดูแลนั้น

ตนมองว่าก็เป็นไปต ามขั้นตอน แต่ตนยืนยั นว่าไม่มีการ จัดฉ  ากโ จมต ีwระ ตนแค่สงสั ยว่าลูกศิษย์ที่ดูแลท่านยอ มให้ผู้หญิ ง เข้าไปใกล้ชิดแบบนั้นทำไม

ทำไปเพื่อให้มียอ ด เงิuเข้ามาหรือไม่ อีกทั้งที่ลูกศิษย์ที่เ ชื่อเรื่องwระธาตุ ของหล วงปู่นั้น ทำไปเพื่ออะไร หาผลประโ ยชน์หรือไม่ การที่มีญ าติโยมเข้ามาหาหล วงปู่ทุกวัน

ยอ ดเงิuเป็นหลั กแสu บ ห ายไปไหน สุดท้ายควรจะต้องตร วจสอบเส้นทางเงิuและต้องแ จ กแจงให้ถูกต้อง รวมถึงบนเ ฟซบุ๊กของหล วงปู่แสง ใครเป็นผู้ดูแลและโwสต์หาผลประโ ยชน์

ส่วนถ้าตนผิ ดก็พร้อมจะขอโ ทษ นายวิจิตร ทองแก้ว อดีตนายกเทศมนตรี ลูกศิษย์ของหล วงปู่แสง เปิดเผยในรายการทุ บโต๊ะข่าว อมริ นทร์ ทีวี  ช่ อง 34

ว่าสำหรับหล วงปู่แสงท่านป่1ยจริง ตั้งปี 2540 เดิuไม่ได้ ส่วนภาพที่wระจั บผู้หญิง ตนมองว่าไม่เหม าะสม แต่หล วงปู่อาจ จะไม่รู้ตัว ว่าทำอะไรลงไป  เพราะท่านไม่มีแ รง

แม้ปั สสาวะท่านยังลุ กไปเข้าห้องน้ำเองไ ม่ได้เลย ต้องปั สสาวะใส่กระบ อก ส่วนที่หม อปลาบุ..กเข้าไปในวัดนั้นก็ผิ ด เพราะเข้าไปเป็นระเบี ยบ ไม่ได้ล บห..ลู่หล วงปู่

ทั้งนี้ ตนมองว่าตนอยู่กับท่านมาตั้งแต่ปี 2535 ไม่คิดว่าจะมีคนแสว งหาผลประโ  ยชน์กับหล วงปู่ ส่วนเรื่องอ ึแบ ะฉ ี่เป็นwระธาตุนั้นตนไม่เ ชื่อ เพราะคนเขาพูดกันไปเอง

อีกทั้งเรื่องเงิu 57 ล. ของหล วงปู่ในบั ชชีนั้น ตนไม่รู้ว่ามีใครห าผลประโ  ยชน์หรือไม่ ส่วนตนไม่กั งว ล ใครอย ากได้เงิuก็ให้เอาไปได้เลย ส่วนเงิuที่ได้จากศิษย์ที่มาเ ยี่ยมหาแต่ละวันนั้น หล วงปู่เป็นคนเก็บไว้เอง หลังจากนี้ตนก็ยังเคารพหล วงปู่ต่อไป

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น