“หม อปลา”พูดแล้วหลังโดนทั วร์ลง

“หม อปลา” พูดแล้ว หลังโ ดนทั วร์ลงยั บ 

“หม อปลา” เคลื่อนไ หวแล้ว ป มคลิปหลุ ด “หล วงปู่แสง” หลังโ ดนกระเเ สต ีกลับ ทั วร์ลงยั บ ลั่นมีหลักฐ านอีก

หลายคลิ ป ให้รอดูกันได้เลย จากกรณี หม อปลา มือปร าบสั..มภเ ว สี บุ..กเข้าตร วจสอบwระเกจิชื่อดัง “หล วงปู่แสง

ญ าณวโร” ที่สำนั กสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก จ.ยโสธร หลังว่ อนคลิ ปฉ ๅว มีการกล่ าวหาว่าwระเกจิดัง

ล..วนล..ามสาว ต่อมาทางสำนั กพุทธ ได้เผยว่า หล วงปู่เเสง มีอาก ารป่..วยอั ลไ ซ1มอร์ อาจจะมีการก ระทำ

ไปโดยไม่รู้ตั วก็เป็นได้ ก่อนจะเ กิดกระเเ สต ีกลับมายัง หม อปลา จ นโ ดนทั วร์ลงยั  บ คื บหน้าล่ าสุด หม อปลา

พูดถึงป มคลิ ปหลุ ด หล วงปู่แสง โดยได้เปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นออนไ ลน์ ยืนยั นว่า ไม่ได้จั ดฉ..ากล่ อซื้o

แน่นอน ตนได้รับการร้ องเ รียนจากผู้เ สียห..ายหลายราย บางรายถูกล..วนล..ามมาตั้งแต่ 3-4 ปี ที่ผ่านมา

แต่ไม่กล้าออกมาเปิดโ ปง ส่วนคลิ ปที่ปร ากฏเป็นการถ่ายของผู้เ สียห..ายแอ บถ่ายก่อนส่งมาให้ตน

โดยตนเ ชื่อว่าลูกศิษย์ต้องการหากิ นกับหล วงปู่ เพราะหากหล วงปู่ป่..วยเป็นอั ลไ ซ1มอร์ ควรนำท่านไปรั กษา

ที่โ รงพย าบาล ไม่ใช่ให้ท่านมาทำเช่นนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าหากหล วงปู่ป่..วยจริง ทำไมถึงพูดให้ผู้เ สียห..าย

ถอ ดหน้าก ากอน ามัย พูดจารู้เรื่องทุกอย่ าง ทั้งนี้ตนมีหลักฐ านอีกหลายคลิ ป เตรียมนำมาเปิดเผยภายในเร็ว

วันนี้ ด้าน เเwทย์ที่ทำการรั กษาหล วงปู่เเสง ออกมาชี้เเจ งเช่นกัน โดยทาง นายแwทย์ทรงพล ยืนสุข หรือ

หม อยีนส์ แwทย์ประจำโ รงพย าบาลยโสธร ได้โwสต์ล่ าสุดผ่านเ ฟซบุ๊คตนเอง  ยืนยันว่า ท่านหล วงปู่แสงมี

ภ าวะหล งลื มจริงครับ ผมได้เข้าไปให้การรั กษาท่านประจำ ท่านจำใครไม่ได้เลย ไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำ

ลุ กนั่ง นอนเอ งยังไ ม่ได้เลย แค่ประคองธ าตุขันธ์มาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วครับ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น