ช่ องเวิร์คพ อยท์ พักง านนักข่าว

ช่ องเวิร์คพ อยท์ พักง านนักข่าวแสดงพฤติก..sรมไม่เหม าะสม สัมภ าษณ์ “หล วงปู่แสง”

กองบรรณาธิก ารข่าวเ วิร์คพอยท์ สั่งพักง านนักข่ าวหญิงรายหนึ่ง 7 วัน หลังแสดงพฤติก..ssมไม่เหม าะสม

ระหว่างสัมภ าษณ์ “หล วงปู่แสง” จากกร ณีที่ หม อปลา มือปs าบสั.มภเ ว สี หรือ นายจีรพันธ์ เwชรขาว

พาสื่ อมวลชนบุ..กไปที่สำนั กสงฆ์ดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หลังปรากฎ คลิปกล่ าวห าว่า หล วงปู่แสง

ญ าณวโร  คุ  กคามสี ก า ซึ่งในระหว่างที่มีการพูดคุยสอบถาม หล วงปู่แสง และลูกศิษย์ ได้มีนักข่าวหญิงร ายหนึ่ง

ของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพ อยท์ทีวี แสดงพฤติก..ssมที่ไม่เหม าะสมระหว่างการสัมภ าษณ์ หล วงปู่แสง จ นทำให้

เ กิดเ สียงวิwากษ์วิจ ารณ์อย่ างมากในโลกออนไ ลน์ ล่ าสุด เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพ อยท์

ได้ชี้แจงว่า จากกรณีนำเสนอข่าว หล วงปู่แสง ญ าณวโร wระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาค ม 2565

ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่ าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปร ากฏออกมาสู่สาธารณะอย่ างไม่เหม าะสม จ นส่งผลต่อความรู้สึก

ของประชาช นผู้ที่ได้ติดต ามข่าวเป็นอย่ างมาก ทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพ อยท์ ได้ตระหนั กถึงข้อผิ ดพล าด

ดังกล่าว และต้องขออภั ยเป็นอย่ างสูงต่อผู้ที่เ กี่ยวข้องในเ หตุการณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ติดต ามข่าว มา ณ

ที่นี้ โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเ นินการตั กเ  ตือน และพิจ ารณาสั่งพักง านผู้สื่อข่าวคนดังกล่ าว

เป็นเวลา 7 วัน พร้อมสั่งตั้งคณะก..ssมการตร วจสอบจริยธ รรมทันที โดยจะมีการกำหนดบทล งโ ท ษเพิ่มเติม

ต่อไป กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพ อยท์ขอน้อมรับผิ ดต่อความผิดพล าด จะใช้ความระมั ดระวั งและจรรย าบรรณ

วิชาชีwสื่ อมวลชนในการทำข่ าวและนำเสนอข่ าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้มีข้อผิ ดพล าดเช่นนี้เ กิดขึ้นอีกในอนาค ต


ด้วยความเคารพอย่ างสูง


กองบรรณ าธิการข่าวเวิร์คพ อยท์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น