“พ ระย้อย”สึ กแล้ว

สึ กแล้ว “พ ระย้อย” พร้อมเดินหน้าปกป้ องพุทธศาสน า

จากกรณี พ ระธวัฒน์พล จกฺกวโร หรือ พ ระย้อย  พ ระผู้เปิ ดโปงคลิ ป “อดี ตพ ระกาโตะ” พ ระนักเทศน์ชื่อดัง วัดเพ็ญญ าติ อ.ฉวาง  จ นเป็นข่ าว สะเ  ทือนวงการส งฆ์

กระทั้งพ ระกาโตะ ตั ดสินใจสึ กจากพ ระ ขณะที่ wระย้อย กลับเจอวิบ ากก..ssมถูกเจ้าอาว าสวัดหน้าwระลาน ให้พิจารณ าออกจากวัดถึง 2 ครั้ง

และถูกสื่ อมวลชนขุ..ดคุ้ ยประวัติส่วนตัวของwระย้อยทั้งในขณะเป็นฆร าวาสและบ วชเป็นwระ แต่สุดท้ายพ ระย้อย ก็สามารถชี้แจงในทุกประเด็ นได้ทั้งหมด ต ามที่ปร ากฏในข่าวนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา ที่วัดคงคาเลียบ หมู่ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ ระธวัฒน์พล จกฺกวโร หรือ พ ระย้อย อายุ 35 ปี เดินทางเข้าทำการล าสิข าบท

พ ระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย เจ้าอาว าสวัดคงคาเลียบ ได้มอบวั ตุมงคล หล วงปู่ทวดเ หยียบน้ำทะเลจื ด จำนวน 3 องค์ให้นายธนวัฒน์ หรือ ทิดย้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเ ตือนใจ

เ ตือนส ติในการใช้ชีวิ ตช่วงที่เป็นฆราว าส พร้อมกล่าวเทศน าให้ข้อคิดแนะนำ ทิดย้อยว่า “อย่ าเปิดหู เปิดต า เปิดป ากทุกเรื่อง เพราะการเปิดป ากทุกเรื่องอาจะนำมาสู่ความวุ่ นว าย เดือ  ดร้ อนได้

หลังจากนั้นนายธวัฒน์พล หรือ “อดีตพ ระย้อย” ได้เดินทางไปยังท่าน้ำหน้าวัดคงคาเลียบ สถานที่ก่อสร้ างพ ระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพ ระเจ้าต ากสินมหาราช ก่อนจะให้อาห ารปล า และสั  ตว์

กราบพ ระประธานในศาลาโ รงธรรม กร าบรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี ) หลวงปู่ท วดเ หยียบน้ำทะเลจืด พ่อท่านคล้ายวาจาสิ ทธิ์ และพ ระครูบาแก้ว รวมทั้งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายในวัดคงคาเลียบ

จากนั้นเข้ากร าบขอบพ ระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่มาช่วยง านในวัดคงคาเลียบอย่ างอ่อนน้อมถ่อมตน  ก่อนจะเดินทางไปกร าบขอพรคุณทวดส้มนวล นางนวล อายุ 99 ปี คุณทวด 5 แผ่นดิน

ก่อนที่ตนบ วชอุทิศบุญกุศลให้บุตรสาวที่เ สียชีวิ ต ในท้ องครูบี ภรรย า คนทั่วไปจะรู้จักตนในนาม “น้องเ ณรอินเดียว” เพราะเคยประกอบอาชีwเป็นไ กด์นำเ ที่ยว 4 สังเ วชนียสถานอินเ ดีย-เ นป าล มานานหลายปี

โดยหลังจากสึ กกลับมาเป็นฆราว าสอีกครั้งตนจะเดินหน้าทำความดี มีจิ ตอาสาช่วยเ หลือสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในสังค มส่วนรวม โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศาสน า

และจะมุ่งมั่นปกป้ องพ ระพุทธศาสน าในฐานะพุทธศาสนิกช นตลอ ดไป ส่วนกรณีการตร วจสอบอดีตพ ระกาโตะหรือ “สมีกาโตะ ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ที่เ กี่ยวข้อง

และหากทางเจ้าหน้าที่จะขอสอบป ากคำตนเพิ่มเติม ตนยินดีที่จะให้ความร่วมมือไปให้ป ากคำกับเจ้าหน้ าที่ต่อไป ตนขอกร าบเรียนเชิ ญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบุญบ วชเย าวช นที่ฐ านะย ากจ u

ซึ่งตนจะเป็นเจ้าภาพและออกค่ าใช้จ่ ายในการบ วชให้กับครอบครัวดังกล่ าว ในวันที่ 14 พ.ค. 2565 ณ.อุโ บสถวัดหน้าพ ระลาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” นายธวัฒน์พล หรือ ทิดย้อย กล่ าวในที่สุด

ผู้สื่อข่าว:ไพฑูรย์ อินทศิลา จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น