แม่แต งโมไม่ติดใ จ

แม่แตงโ มไม่ติดใ จป มย-าเ สียส..าว 

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 พ.ค.65 ที่สำนักง านทน ายคลายทุ..กข์ ทน ายเดชา กิตติวิทย านันท์ ทน ายความของนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน

แม่ของแต งโม นิดา เปิดใ จกับสื่ อมวลชน หลังจากมีประเด็ นเรื่องเลขาธิการสำนักง านผู้ตร วจการแผ่นดิน ให้ข้อมูลพบ ส าร..ในตัวของคนบนเ รือ

ทน ายเดชา กล่าวว่า เรื่องของย-าเ สียส..าว ก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อน เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในสำน วน แต่ตนก็ทราบมาแล้วว่า นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์

หรือปอ เป็นคนย อมรับว่าใช้ ย-า เพื่อคลายเ  ครียด หลังจากที่เ กิดเ หตุการณ์บนเ รือ ซึ่งไม่ได้มีประเ ด็นอะไร เพราะย-านี้ไม่ได้อยู่ในตัวของ แต ง โม

แต่อยู่ในตัวของผู้ช าย จะมองอีกมุมก็อาจจะมีใครอย ากป ล้ำนายตนุภัทรหรือไม่ โดยตนทราบมาว่ ตัวย-านี้ก็ใช้ได้ในคนที่ต้องการท าน

เพื่อลดความเ  ครียด จึงไม่ได้สนใจกับประเ ด็นนี้มาก เพราะกระบ วนการสอบส วนเสร็จสิ้ นแล้ว หลังจากอัยก ารเรียกส อบเพิ่มในบางประเ ด็น

ก็เป็นสิ ทธิ์ของอัยก าร เนื่องจากไม่ได้เป็นการต ีกลับสำน วน ทน ายเดชา กล่าวว่า ส่วนประเ ด็นนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเ หลือ

เ หยื่oอ..าชญ..ๅกs..sม ออกมาร้ องเรื่องร าวต่างๆ นั้น ไม่ได้สนใจ และรู้สึกว่านายอัจฉริยะน่าส มเ w ช เวnน ามาก การที่ออกมาร้ องเรียนแบบนี้

ไม่รู้ว่าต กเป็นเ ครื่องมือของใครหรือไม่ ซึ่งอย ากเ  ตือนด้วยความเป็นห่ วงว่าตอนนี้กลั วนายอัจฉริยะจะไปตามหม ายเรียกไม่ทั น

เพราะตอนนี้มีหลายคนที่กำลังเ ตรียมแจ้ งคว   ามดำเนิน ค..ดี ทั้งเรื่องการเอาข้อมูลความลั บทางร าชการมาเปิดเผย การกล่าวอ้ างทำให้ผู้อื่นเ สียห..าย

มีเยอะแยะมากมาย ซึ่งหากยังไม่หยุดในตอนนี้ ค าดว่าน่าจะมีกว่า 10 ค..ดี ต่อมาทน ายเดชา ต่อสายไปยังนางภนิดา แม่ของแต งโม ถึงเรื่องประเด็ นต่างๆ

ที่เ กิดขึ้น นางภนิดา กล่าวว่า ถ้าเรื่องย-าเ สียส..าว ไม่ได้พบในตัวของลู กสาว ตนไม่ติ ด ใ จอะไรแล้ว เพราะกระบ วนการทางการสืบส วนได้เสร็จสิ้ นแล้ว

ตนมีหน้ าที่เดินหน้าต่อ จัดการเรื่อง พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ศ..w ของลู กสาว เพราะตอนนี้น้อง แต งโม หน าวมากแล้ว ส่วนหลังจากนี้ทุกคน

จะต่อส ู้เรื่อง ค..ดี ต่อ ตนก็ไม่ขั ด และเ  ตรียมฟ  าดกลับคนที่มาต่อว่าตนด้วย ส่วนที่นายอัจฉริยะบอก ไม่ให้ค่ าตนนั้น ตนก็ไม่ให้ค่ าเขาเหมือนกัน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น