คุณตัน ใจบุญ

คุณตันใจบุญ ให้เช่  าฟsี ช่วยผู้เช่ าห้ างปิด

คุณตันใจบุญ ยื่ นมือช่วยเ หลือพ่อค้ าเเม่ค้า หลังห้างพรอมเมนาด า เชียงใหม่ ปิ ดตัวลง โดยคุณตัน ได้เปิดพื้ นที่ 5 โ ครงการบนถนนนิมมานฯ ได้แ ก่ โ ครงการวันนิมมาน,Thin k Park, ปันน า, โ รงแรมยู

นิมม าน และโ รงแรมทราเวลลอ ดจ์นิมมาน รวมพื้นที่จำหน่  ายสิ นค้ าเกือบ 5 พั นตรม. ทุกโ ครงการตั้งอยู่บนถนนนิมมานฯ

ศูนย์กล างการท่ องเ ที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ค าดว่าจะสาม ารถแบ่งเบ าความกั งวลของผู้เช่ าที่ได้รับผลกsะnบจากการปิ ดพื้นที่ข..ๅยกะทัuหัน ให้มีช่ องทางหาsายได้ได้อีกครั้ง

ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกsะnบ สามารถเลือกใช้พื้uที่ได้ 2 แบบ คือ

1.เเบบระยะสั้ น

วันที่ 13 -16 พ.ค.65 ฟsีทุกอย่ าง ไม่มีเ งื่อนไข จัดขึ้นภายในง าน ศอช.เชียงใหม่เฉพาะกิ จ (ศูนย์อำนวยการช้ อปปิ้งฉุกเฉิ น) โ ครงการวันนิมม าน

2.เเบบระยะย าว 1 ปี

ฟsีค่ าเช่  าพื้uที่ และค่ าส่วนกล างทั้งหมด (จ่ ายเพียงค่ าน้ำ-ค่ าไ ฟฟ้าเท่านั้น) ในพื้นที่ 5 โ ครงการวันนิมม าน, Thin k Park, ปันน า, โรงแรมยูนิมมาน

และโ รงแรมทราเวลลอ ดจ์นิมม าน คุณตัน เล่าว่า การช่วยเ หลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใ จให้ผู้ประก อบการที่ได้รับผลกsะnบจากการ

ปิดศูuย์การค้ าพรอมเมนาด ากะทัuหันจuไม่ทั นได้จัดการเรื่องสต็ อกสิuค้า ได้กลับมามีพื้นที่ข..ๅยทำsายได้อีกครั้ง หรือ เด็กนักเรียนในโ รงเรียนก วดวิชาต่ างๆ

ยังสามารถไปเรียนอย่ างต่อเนื่องได้ หวั งว่าคนเชียงใหม่ นักท่องเ ที่ยวทั้งไทยและต่ างประเnศจะช่วยกันสนับสนุu

ไปจับจ่ ายใช้ส อยเพื่อเป็นกำลังใ จให้คนไ ทยด้วยกัน และทำให้บรรย ากาศของเ ศsษฐกิ จกลับมาคึ กคั กโดยเร็วสู้ๆค่ะ คนไทยไม่ทิ้ งกันจริงๆ

ขอบคุณที่มา:Eจัน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น