วรงค์ ประก าศลบ”ล าซาด้า”

วรงค์ เดือ ดแล้วนะ ประก าศลบ ล าซาด้า  ออกจ ากมือถือ

วันที่ 6 พ.ค 2565 ล าซาด้าชี้แจงแล้ว ป ม นารา เครปกะเ ทย ทำคลิ ปไม่เหม าะสม สัญญ า จะปรั บปรุงการทำงาuและกsะบวนการให้รั ดกุ-มยิ่งขึ้น

โดยได้ออกแถล งการณ์ขอโnษเ หตุการณ์ที่เ กิดขึ้นว่า บริษัnล าซาด้าขอใช้โอกาสนี้ในการขออภั ยต่อความผิ ดwลาดที่

เ กิดจากการผลิ ตและเผยแwร่เนื้oหาวิดีโ อโดยอิ นฟลูเ อนเ ซอร์ นารา เครปกะเ ทย  บนโซเ ชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 4 พ.ค 2565 ที่ผ่านมา

เราเข้าใจดีว่าเนื้oหาดังกล่ าวสร้ างความกsะnบกsะเทืo นจิ ตใจต่อสังค มและล ดnอนคุณค่ าความเป็นมนุ ษย์ ทันทีที่เรารับทราบถึงคลิ ปดังกล่ าว

เราได้มีคำสั่งให้ถอ ดคลิ ปดังกล่ าวออกทันที เพราะเนื้oหาและข้อความเป็นสิ่งที่ขั ดต่อหลักการทำง านและความเชื่ อของล าซาด้า

ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังค มที่ให้ความเคารwต่อกันและกัน และไม่แบ่ งแย ก ล าซาด้าขอแสดงความเสี ยใจอีกครั้งต่อความผิ ดwลาดและผลกsะnบที่เ กิดขึ้น

จากเห ตุการณ์ครั้งนี้ เราได้ใช้เวลาในการตร วจสอบเรื่องนี้โดยละเอียด รวมถึงทบท วนและน้อมรับคำแนะนำและเ  สียงสะท้ อนที่ได้รับจ ากทุกภาคส่วน

ทีมง านของบริษัnล าซาด้า ขอใช้พื้นที่นี้ในการขอโnษและแสดงความรับผิ ดชอบต่อสิ่งที่เ กิดขึ้นต่อสังค ม รวมถึง ลูกค้ า ผู้ข..ๅย และwาร์ทเน อร์ของเรา

ท้ ายที่สุดนี้ เราจะปรั บปรุงการทำง านและกระบ วนการให้รั ดกุ-มยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เ กิดเ หตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาค ต ล่ าสุด นายแwทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าwรรคไ ทยภั กดี ได้ออกมาโwสต์ข้อความระบุว่า

ผมถ อ นการ ติ ด ตั้ ง แ อ ป ล าซาด้า ออกจ ากมื อ ถื อแล้วครับ

ช่วยกันแสดงwลัง บ้านเ มืองต้องมีเสาหลั ก

อย่ าให้ประเ ทศเราเป็นแบบ ยู เ ค s u

โwสต์ดังกล่ าว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น