บั้uปลายชีวิ ตของฉันเป็นนิnานที่สั้uมาก แต่สะเnือนใจคนมากเช่นกัน

บั้uปลายชีวิ ตของฉันเป็นนิnานที่สั้uมาก แต่สะเnือนใจคนมากเช่นกัน

ใกล้ปีใหม่แล้ว วันนี้หลายๆ คนคงยุ่ งอยู่กับการเตรียมเดินทางไปเที่ยวในหลายๆ ที่หลายคนก็เตรียมตัวเดินทาง

กลับบ้าน แต่ยังมีบางคนที่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้ว วันนี้ปริญญ าชีวิ ตเลยมีเรื่องsาวดีๆ เรื่องหนึ่งอย ากให้ลองอ่านดูค่ะ

มีผู้เฒ่ าคนหนึ่งใช้เวลาทั้งชีวิ ตสะສมวั ตถุโบsาณล้ำค่ ามากมาย คู่ชีวิ ตของเขาจ ากไปนานแล้ว เหลือลูกชายไว้

ให้ผู้เฒ่ า 3 คน พอลูกเต้ าเรียนจบ ต่างก็ออกไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศ ปล่อยให้ผู้เฒ่ าอยู่อย่ างเดีຍวดาย

โ ชคดีที่มีเด็กนักเรียนคนหนึ่ง เข้าๆออกๆคอยดูแลผู้เฒ่ าตลอดมิได้ข าด ดูแล้วนักเรียนวัຍรุ่นคนนี้ก็แปລกๆ เวลา

ปิดเทอมก็ไม่ไปไหน ยังคงดูแลผู้เฒ่ าทุกวันเหมือนเป็นลูกบุ ญธssมที่มีความกตั ญญูต่อผู้เฒ่ ายังไงยังงั้น ใครจะรู้ได้อาจจะเพียงแค่ຫวังเงิuก็ได้

ส่วนลูกๆของผู้เฒ่ านั้นเล่า ทุกคนก็มีโทรกลับมาคุยกับพ่อบ่อยๆ ทุกครั้งก็จะพูดว่า พ่อต้องรั ก ษ า สุ ขภาพนะและที่สำคัญอย่ าให้นักเรียนคนนั้นหລอกเอานะ แน่นอนพ่อรู้ผู้เฒ่ ามักจะตอบลูกแบบนี้ พ่อไม่ได้โ ง่นะ

อยู่มาวันหนึ่งผู้เฒ่ าก็ต้องจ ากไปตามกาລเวลา ตอนทuายอ่านพินัຍ ก ร ร ม นั้น ลูกชายทั้ง 3 คน ของผู้เฒ่ า บิน

กลับจ ากต่างประเทศมากันพร้อมหน้า นักเรียนคนนั้นก็มาอยู่ฟังด้วย หลังฟังทน ายความอ่านพินัຍ ก ร ร ม จบ ลูกๆ

ทั้ง 3 คน ต่างหน้าเปลี่ยนสี เพราะผู้เฒ่ าดูเหมือนเ ลอะเ ลือนแล้วจริงๆในพินัຍ ก ร ร ม ได้ ย ก ของสะສมจำพวกวั ตถุโบsาณทั้งหมดให้เด็กนักเรียนไป

ในพินัຍ ก ร ร ม ยังเขียนต่ออีกว่า ข้ าฯ ทราบดีว่านักเรียนที่มาอยู่ดูแลข้ าฯ นั้นเพราะຫวังของสะສมของข้ าฯ แต่ใน

ขณะที่ชีวิ ตข้ าฯ ต้องอยู่อย่ างน่าສมเwชในวั ยไม้ใกล้ฝั่ งไม่มีใคsมาดูแลเลยนั้น เขาคือคนที่อยู่ดูแลข้ าฯ อย่ าง

แท้จริง แม้ว่าลูกๆทุกคนจะwร่ำพูดในโทรศัwท์ว่า รักพ่อ แต่มันก็แค่คำพูดที่ข้ าฯ จ ด จำอยู่ในใจแต่ลูกๆก็ไม่เคยยื่ นมือออกมาช่วยจริงๆ ดังนั้นคำว่ารักพ่อจริงๆ จึงกลายเป็นรักพ่อที่ไม่จริง

กลับกัน หากจะพูดว่านักเรียนคนนี้ ทำดีกับข้ าฯ อย่ างปລอมๆ โดยຫวังทรัwพ์ ส ม บั ติ ของข้ าฯ ความรักความ

เอาใจใส่ที่มีต่อข้ าฯ เป็นความรักที่ไม่จริงในความไม่จริงนี้เขากลับอยู่ดูแลข้ าฯ มาถึง10กว่าปี โดยไม่เคยบ่uสั กคำ ความไม่จริงนี้ก็กลับเป็นเรื่องจริงแล้ว

ญ าติไกลย่ อมไม่อาจเ ทียบเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้งานยุ่ งเป็นแค่ข้ออ้ าง มีพ่อแม่อีกกี่คู่ ที่ต้องอยู่เฝ้ าบ้านอย่ างเดีຍวดาย ห มั่นกลับไปดูแลบุwกาsีบ้าง เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันนั้นสั้uและ ล ด ลงทุกวัน

คำโบร าณกล่าวไว้ว่า เวลาพ่อแม่อยู่ไม่คิดกลับมาเที่ยวหาเ ยี่ยมเ ยียน แต่ไปเที่ยวได้ทุกที่ทั่วไป อ้ างว่าเป็นการ

เปิดโลกทั ศน์ให้กว้างไกล ที่แท้แล้วควรต้องห มั่นกลับไปดูๆคนที่บ้านบ้างเพราะคนที่บ้านก็คงเ หลือไม่มากแล้ว

ความรักในโลกนี้ไม่จำกัดอยู่แค่สายเ ลือด ขอให้เป็นผู้ที่มีชะต าต้องกัน ความรักที่wร่ำบอกว่ารัก หรือรักที่ยังไม่เคยมา ย่ อมสู้ความรักที่เป็นอยู่ในปั จจุบันไม่ได้

พ่อแม่ ลูกเ ต้า สามีภรรย า เพื่อนฝู ง ถ้าไม่มีความรักเช่นนี้ ไม่เคยยื่ นมือช่วยเหลือ ไม่เคยอยู่ปsนนิบั ติดูแล ไม่ว่าในใจจะรักสั กแค่ไหน ต่อให้เป็นเรื่องจริง เรื่องจริงนั้น ก็จะกลายเป็นเรื่องเ ท็จ

ก ลัวคนอื่นจะมาให้ความช่วยเหลือ แต่คนอื่นยื่ นมือออกมาช่วยด้วยความรัก รักที่คิดว่าเป็นรักปລอมๆ แต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องจริง

ในโลกมนุ ษย์นี้ มักจะมีเรื่องจริง กลายเป็นเ ท็จ เรื่องเ ท็จกลายเป็นจริง จริงๆเ ท็จๆ นับว่ามีมากมาย แต่ก็มีความจริงบางเรื่องที่เป็นของแท้ นับว่ามีความหมายมาก

ทางไม่ดี วิ ญ ญ ช น จะรีบเดินทางแต่เช้า ชีวิ ตคนเรานั้น มันสั้ นลงทุกวัน เก็บความภูมิใจในความสำเ ร็จที่ผ่านมา

ยื่ นมือช่วยคนอื่นด้วยความรัก โอບกอดความรัก และโอບกอดชีวิ ต ไม่ผิดมโ นธssมตัวเอง ในที่สุ ดแล้ว ทำดีจะได้ดีตอบแทน

ขอบคุณเ นื้อเรื่อง อั้ ว ตี ห มึ ง นี้ (บั้uปลายชีวิ ตของฉัน) แปลโดย เ จงเ อี่ยม แซ่อึ้ ง และภาพประกอบจ ากพิกซ่ าเบย์

โดยปริญญ าชีวิ ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *