ประวัติ”หล วงพี่กาโตะ” พ ระนักเท ศน์ชื่อดัง

เปิดประวัติ “หล วงพี่กาโตะ” พ ระนักเทศน์ชื่อดัง 

เปิดประวัติ “หล วงพี่กาโตะ” wระนักเทศน์ชื่อดัง หลังลืoมี สัมพั. uธ์ สีก าในร-ถ ก่อนออกมายอมรับ เป็นเพียงคนเ สียงคล้าย

จากกรณีกระแ สข่าวดัง หลังโ ลกออนไ ลน์มีการแ ชร์คลิ ปเ สียงระหว่ างหญิงส. าวกับwระภิกษุที่ถูกอ้ างถึงว่า เป็นwระนักเทศน์

หนุ่มที่มีชื่อเ สียงในภาคใ ต้และโด่งในโ ซเชียล ทำให้หลายคนพุ่งเป้ าไปที่ “หล วงพี่กาโตะ” ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเ สธแล้วว่า

ไม่ใช่ตัวเองอย่ างแน่นอน เป็นเพียงแค่คนเ สียงคล้ายเท่านั้น สำหรับ หล วงพี่กาโตะ หรือ wระพงศกร ปภัสสโร รั กษาการเจ้าอาว าส

วัดเพ็ญญ าติ อ.ฉวาง จ.นครศรีธ รรมราช มีชื่อจริงว่า นายพงศกร จันทร์แ ก้ว ชื่อเล่น แรมโบ้ เ กิดและโตที่ จ.นครศรีธ รรมราช

เริ่มเข้าอุ ปสมบทตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากสัญญ ากับแม่ที่ป่. วยด้วยโ .sคม. ะเ. s็ งไว้ และในช่วงเวลาเดียวกัน หล วงพี่กาโตะ

ก็ได้โควต าเรียนต่อในระดั บมหาวิทย าลัย คณะนิเทศศาสตร์ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ก็ตั ดสินใจล าออก เพราะอย ากดูแลแม่

เมื่ออ ายุ 13 ปี เคยมีคณะแสดงเป็นของตัวเอง คือ คณะแ รมโบ้ ศ.สุวรรณศิลป์ รับง านแสดงหนั งตะลุง ซึ่งเ สน่ห์ของหนั งตะลุง

เป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ที่คนพ ากย์ เพราะนอกจากจะต้องมีเ สียงที่น่าสนใจแล้ว จะต้องมีความรู้รอบตัว ข่าวสารบ้านเ มือง เพื่อนำไปพ ากย์

โดยใส่มุกตลกลงไป คนที่ดูนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ข้อมูลข่ าวสาร และความรู้กลับไปด้วย ซึ่งทำให้ หล วงพี่กาโตะ

นำความสาม ารถจากตรงนี้มาใช้ในการเทศน์ การสอนธ รรมะ ให้คนฟังรู้สึ กสนุก แต่ได้ข้อคิดไปด้วย เมื่อปี 2561 ครั้งยังอยู่ในฆราว าส

wระกาโตะ ได้เดินต ามฝันของตัวเอง ด้วยการเดินทางไปประก วดร้ องเพลงในรายการไมค์ท องคำ 7 ทางช่ อง เวิคพ อยท์

ซึ่งนับเป็นการปราก ฏต่อสาธารณช นครั้งแรกของ หล วงพี่กาโตะ ซึ่งครั้งนี้เอง ที่เป็นที่มาในการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ต่อมาในปี 2562 หล วงพี่กาโตะ เริ่มเป็นที่รู้จักบนโลกโ ซเชียลจากการแ ชร์คลิ ปของ หล วงพี่กาโตะ ที่อั ดคลิ ปลงแอปพลิเ คชันติ๊กต๊ อก

คู่น้องหมxและเค รื่องดื่ ม โดยสอ ดแ ทรกมุกตลกควบคู่ไปกับธ รรมะ จ นมีผู้คนเข้าไปกดติดต าม พร้อมเ สียงวิจ ารณ์ ทั้งแง่บวกและแง่ล บจำนวนมาก

หลังจากนั้น หล วงพี่กาโตะ กลับมาร้ อนแร งบนโลกโ ซเชียลอีกครั้ง ในปี 2564 จากกรณีดร าม่า หลังจ ากไปบรรย ายให้นักศึ กษาวิทย าลัย

แห่งหนึ่งฟัง ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่กล่ าวว่า “วั ยรุ่นสมัยนี้ทำอ าตมาแ ย่ เ ที่ยวไปชูส ามนิ้. วกัน พูดในนามwระเลยนะ วั ยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยนึง

โดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่ แต่ที่อื่นนี่น่าส งส ารมากเ ที่ยวไปชูสามนิ้วกัน บางคนหุงข้าวยังไม่เป็นจะไปปฏิรู ปประเทศแล้ว

มันไม่ได้เ กี่ยวอะไรกับเรา หน้าที่เราคือเรื่องเรียน” ง านนี้ภายในเวลาไม่กี่นาที ทำให้ชื่อของ หล วงพี่กาโตะ ก็ขึ้นเ ทรนทวิ ตเ ตอร์ทันที

ท้ังนี้ ปัจจุบัน หล วงพี่กาโตะ ยังคงสอนธ รรมะ ผ่านช่ องทางโ ซเชียลมีเดียต่ าง ๆ ทั้งเ ฟซบุ๊ก,ยูทู ปและติ๊ กต๊อก ใช้ในการสอนธ รรมะ

รูปแบบใหม่ ที่เน้นความฮ าแต่แฝ งไปด้วยส าระต่ าง ๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่สาม ารถเข้าถึงwระพุทธศ าสนาได้ง่ายขึ้น แม้จะไม่ต้องเข้าวัด พร้อมกับคำค มเ ด็ด ๆ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น