“เจี๊ยบ ศักราช”แ ท้จริง

‘เจี๊ยบ ศักราช’ แท้จริงเป็นทห ารอาก าศ

ชีวิ ตนอกจอไม่ธ รรมดา มีย ศสูงเป็นถึงทห ารอากาศ ปัจจุบัน ‘เจี๊ยบ ศักราช’ง านแสดงยังรุ่ง หล่ อเหนือกาลเวลาในวั ย 59 ปี

‘เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์’ พ ระเอกรูปหล่ อแห่งยุ ค 80 ที่ยังมีผลงานอยู่จ นถึงปัจจุบัน ก่อนที่เขาจะก้าว เข้ามาสู่วงการบันเทิง

‘เจี๊ยบ ศักราช’ เคยรับราชการทห ารอากาศมาก่อน จ นกระทั่งได้รับโอกาสติ ดต่อมา ให้ไปถ่ายแบบโ. ฆษณ า จากนั้นมีง านอื่น ๆ

ต ามมาอีกมากมาย โดยมีผลงานเรื่องแรกคือภาwยนตร์เรื่อง พี่เ ลี้ยง ของไ ฟว์สต าร์ ที่มี ‘สันติสุ ข พรหมศิริ’ และ ‘จินตหรา สุ ขพัฒน์’

แสดงนำ ก่อนจะมีผลงาน ต ามมาอีกหลายเรื่องทั้งละครโทรทัศน์และภาwยนตร์ เช่น ลอ ดลายมังกร ในปี พ.ศ. 2535,

วันนี้ที่รอคอย ในปี พ.ศ. 2536 ส ารวัตรใหญ่ ในปี พ.ศ. 2537 , เลืo ดเข้าต า ในปี พ.ศ. 2538, หัวใ จศิล า ในปี พ.ศ. 2550 ,

อย ากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า ในปี พ.ศ. 2553, พ ระจันทร์ลายพยัคฆ์ ในปี พ.ศ. 2553 , รักไม่มีวัน ในปี พ.ศ. 2554 และเคยมีบทบ าท

เป็นนักแสดงนำครั้งหนึ่ง ในภ าพยนตร์เรื่อง เชอรี่ แอน ในปี พ.ศ. 2544 โดยแสดงคู่กับ ‘แอนนี่ บรู๊ค’ และ ‘ชฎาพร รัตนากร’

โดยถือเป็นนักแสดงประจำในภาwยนตร์จากการกำกับของ ‘หม่อมหล วงพั นธุ์เทวนพ เทวกุล’ (หม่อมน้อย)
ในสมัยนั้น

ได้ชื่อว่าเป็นดาราที่มีรูปร่ างหน้าต าหล่ อในแบบค มเข้ม สไตล์ไทย ๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ทำให้แฟน ๆ ยุ คนั้นชื่นชอบ

ผลง านช่วงหลังๆที่ได้รับการพูดถึงอย่ างมากได้แ ก่ ชั  วฟ้าดินสล  าย , จันดารา และแม่เ บี้ย ประวัติส่วนตัวคร่าว ๆ ‘ศักราช ฤกษ์ธำรงค์’

ชื่อเล่น ‘เจี๊ยบ’ เ กิดวันที่ 25 ก.พ. 2506 เป็นคนจังหวัดแwร่ จบจากโ รงเรียนจ่าอากาศ เป็นนักกีฬาบาสของทีมทหารอากาศ

ยศสุดท้ ายที่ได้รับก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงคือ จ่าอากาศเอก ก่อนจะหันมาลุยง านแสดง และงานต่ าง ๆ ในวงการบันเทิงอย่ างจริงจังย าวนานมาจ นถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น