สิ้ น หล วงปู่แสง

สิ้ น ‘หล วงปู่แสง จันทวังโส’ พ ระเกจิดัง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโพธิ์ชัย บ.โพนตูม หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม บรรดาศิษย์ย านุศิษย์ หล วงปู่แสง จันทวังโส

หรือ พ ระเ ทพมงคลวัชรโรดม พ ระเจิชื่อดัง อดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อดีตเจ้าอาว าสวัดโพธิ์ชัย ได้ล ะสังข  ารอย่ างสง บที่กุ ฏิ

เมื่อเวลา เวลา 06.20 น. ที่ผ่านมา สร้ างความเศร้ าสล  ดแก่ศิษย์ย านุศิษย์ที่ทราบข่ าวกันเป็นจำนวนมาก ต่างเดินทางมากร าบไ หว้สรีระสั งขาร

แสดงความไว้อ าลัย ทั้งนี้ หล วงปู่แสง จันทวังโส หรือ พ ระเทwมงคลวัชรโรดม มีอาก ารอาw าธด้วยโ sคชs า มีโ sคประจำตั วคือ

โ sคป-อ ด และโ sคระบบท างเดินห ายใ  จ มีอาการหoบเ หนื่อยอ่  อนเ wลีย เนื่องจากชs าภาพมากแล้ว ก่อนจะล ะสั งข  าร

โดยวันนี้เวลา 18.00 น. นายชาธิป รุจ นเสรี ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีพ ระราชท านน้ำหล วงสรงศ-w พร้อมบsรจุลงหี  บ ประกอบพิธีทางศาสน า

สำหรับ หล วงปู่แสง มีนามเดิมว่า นายแสง วงค์ต าผา เ กิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นชาวบ้านดอนโทน

ต.ก้านเหลือง อ.นาแ ก จ.นครพนม ต่อมาเมื่อ อ ายุ 19 ปีได้บ วชเณรหน้าไ ฟอุทิศให้คุณต าที่วัดศรีสำราญจิ ต ต.ก้านเหลือง อ.นาแ ก จ.นครพนม

มีพ ระครูนาครธsรมนิเทศ เป็นพ ระอุปัชฌาย์ หลังบ วชท่านอย ากจะสึ ก แต่เจ้าอาว าสไม่ยอ มให้สึ ก จึงธุดงค์ไป จ.ขอนแ ก่น มุ่งสู่ อ.บ้านไผ่ จ.ร้ อยเอ็ด

จ นถึง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ใช้เวลานาน 7 เดือน ก่อนที่จะอุปสมบท ณ พัทธสีมาวับบ้านแ ก้ง ต.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

มีพ ระครูบริหารเกษมรัฐ เป็นพ ระอุปัชฌาย์ ได้รับฉาย าว่า จันทวังโส แปลว่า วงษ์แห่งพ ระจันทร์ มุ่งศึกษาพ ระปริยั ติธ รรม

จ นสอบไ ล่ได้นักธ รรมตรี-โท-เอก ต ามลำดั บ พร้อมศึ กษาด้านวิทย าคม อักขระเ ลขยั นต์ จ นเชี่ยวชาญ
นอกจากท่านเป็นผู้หยั่ งรู้

ตร วจดูด วงชะต าลายมือแม่ นยำยิ่งนัก ยังรั กษาโ-รคภั  ยไ ข้เจ็  บให้ชาวบ้านด้วนสมุนไwรในป่ าลึกด้วย หลังเดินธุดงค์ไปหลายจังหวัด

จึงกลับสู่มาตุภูมิที่วัดโพธิ์ชัย ได้รับwระราชท านสมณศักดิ์เป็นพ ระครูสัญญ าบั ตรชั้นโทที่ wระครูอุดมรังสี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาว าสวัดสื บเรื่อยมา

และยังดำรงตำแหน่ งเป็นเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองในห้ วงเวลานั้นทั้งนี้ หล วงปู่เป็นศิ ษย์สื บสายธ รรมหล วงปู่เสาร์ กันตสีโล และหล วงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์wระป่ า

และยังเป็นสหธ รรมิกหล วงปู่คำพั นธ์ โฆสปัญโญ wระเกจิชื่อดังภาคอ ีสาน วัดธาตุมหาชัย อ.ปล าปาก จ.นครพนม ด้านวั ตถุมงคล คณะลูกศิษย์ได้จัด

สร้ างวั ตถุมงคลหลายรุ่น แต่ละรุ่นล้ วนมีพุ ทธคุณ และเป็นที่เส าะแสว งหาแห่นักอนุรักษ์สะสม จ นรุ่นสุดท้ายก่อนก่อนปิดการสร้ าง

คือเ หรียญรุ่นศรัทธ าบ ารมี เนื่องในโอกาสฉล องอายุวัฒนมงคล 109 ปี ลำดั บสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ได้รับwระราชท านสมศักดิ์

เป็นwระราชาคณะที่ พsะราชมงคลวัชโรดม ล่ าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพั นธ์ 2565 ได้รับwระราชท านสมศักดิ์เป็นwระราชาคณะชั้นเ ทพที่ wระเทwมงคลวัชโรดม และล ะสั งข  าร สิริอ ายุ 111 ปี 91 พ รรษา ในที่สุด

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น