แม่ทิ้ งลู กไป 54 ปี

แม่ทิ้ งลูกไป 54 ปี จู่ๆ โผล่มารับเงิ นประกั น 8 ล้ านหลังลู กเ สียชีวิ ต

ยิ่งกว่าหนั งชีวิ ต พี่สาวไม่ย อม แม่ทิ้ งลูกไป 54 ปี จู่ๆ โผล่มารับเ งินประกั น 8 ล้ านหลังลู กเ สียชีวิ ต เพื่อมาเคล มเงิ นมรด กลู กชายโดยเฉพาะ

แม่ทิ้ งลูกไป 54 ปี จู่ๆ โผล่มารับเงิ นประกั น 8 ล้ านหลังลูกเ สียชีวิ ต กลายเป็นประเ ด็นสุดร้ อนแ รงอย่ ามากในโ ลกออนไ ลน์

เมื่อสื่อต่ างประเทศได้รายง านเ คสสุดอึ้งของคุณย ายรายหนึ่งอ ายุ 60 ปี จากประเทศเกาหลีใ ต้ ที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของครอบครัวเธอว่า

แม่แท้ๆ ที่แ ยกไปมีครอบครัวของตัวเอง และไม่ได้ติ ดต่อกันเลยกว่า 54 ปี ตั้งที่ลู กยังเล็ก จู่ๆ ก็กลับมาภายหลังน้องชายคุณย ายเ สียชีวิ ต

ตามรายงานระบุว่า น้องชายของคุณยายได้ห ายตัวไปและค าดว่าจะเ สียชีวิ ต หลังจากไปทำง านบนเรือ ซึ่งมีรายงานว่า

เรือของน้องชายคุณย ายได้จ มลงสู่ท้ องทะเลเมื่อเดือนมกราค มปีที่แล้ว ต ามข้อมูลจากคุณย ายเล่าว่า น้องชายยังไม่ได้แต่งง าน

จึงไม่มีลู กไม่มีภรรย า ส่วนคุณพ่อก็เสี ยชีวิ ตไปนานแล้ว นั่นถึงเป็นเ หตุให้ทางตำร วจได้ติ ดต่อคุณแม่ และคุณแม่ก็โผล่มา

โดย คุณย าย บอกอีกว่า “ฉันคิดว่าแม่เ สียชีวิ ตไปแล้วซะอีก เพราะแม่แต่งง านใหม่ตอนน้องชายอ ายุแค่ 3 ข วบ ฉันอ ายุ 6 ข วบ

น้องชายเป็นคนที่ร่ างกายอ่อนแอมาโดยตลอ ด เข้าโ รงพย าบาลตลอ ด แต่แม่ไม่เคยแม้แต่จะเ หลียวแลลูก ข้าวสั กคำจะป้อนเขาป ากลู กยังไม่มี

ลู กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่หน้าต าเป็นยังไง แล้วมันใช้ได้หรือเปล่าที่พอผ่านไป 54 ปี แม่ก็โผล่มาเอาเ งินประกั นของน้องหลังจากที่น้องเ สียชีวิ ตไปแล้ว”

อีกทั้งคุณย ายยังบอกว่า แม้ว่าป้ากับย่ าจะไม่ใช่คนมีฐ านะและมีชีวิ ตที่ลำบ าก แต่ป้ากับย่ าก็เป็นคนเ ลี้ยงพวกเรามาก ป้ากับย่ าต่ างหากที่ควรได้เงิ นประกั นชีวิ ต

ทว่าหากพูดกันต ามก ฎหม ายเกาหลีแล้ว แม่จะเป็นคนที่ได้รับเ งินประกั นทั้งหม ดคือ 3ร้ อย ล้ านวอน หรือ ประมาณ 8.2 ล้ านบ าท

ซึ่งแบ่งเป็นเ งินประกั นชีวิ ต 250 ล้ านวอน หรือราวๆ 6.9 ล้ านวอน และอีก 50 ล้ านวอน หรือ 1.3 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นเงิ นชดเ ชยจากบริษั ทชิปปิ้ ง

ซึ่งตอนนี้นางเอได้ยื่ นคำร้ องต่อศาลเพื่อคั ดค้านการจ่ ายเ งินประกั นให้แม่ ขณะเดียวกันที่ศ าลแขวงปูซานตะวันตก ได้รับคำร้ องคัดค้ าน

เมื่อเดือนกุมภาพั นธ์ที่ผ่านมา โดยในคำร้ องระบุว่า “หากลู กเ สียชีวิ ตและแม่ไม่ได้ทำหน้าที่แม่แล้ว ศาลก็ไม่ค วรให้สิ ทธิ์ในการรับมรด ก

โดยเฉพาะเงิ นประกั นชีวิ ตกับแม่” ซึ่งค าดว่านี่เป็นแค่กระบวนการยื ดเวลาไปเท่านั้น เพราะหากว่ากันต ามก ฎหม าย ผู้รับมรด กก็คือแม่

อย่ างไรก็ต าม ด้านแม่ ระบุว่า เธอได้ทำหน้าที่แม่ในการเ ลี้ยงลู กอย่ างดีที่สุดแล้ว แต่ก่อนเธอก็เป็นคนเ ลี้ยงลู กมา แล้วลูกล่ะ

ทำอะไรเพื่อแม่บ้าง ลูกเคยดูแลแม่ เคยพาแม่ไปหาหม อหรือซื้ อข้าวมาให้แม่กินไหม ลูกคิดว่าแม่เ สียชีวิ ตไปแล้ว แต่แม่ยังมีชีวิ ตอยู่ และก ฎหม ายก็ระบุชัดว่าเ งินประกั นจะต้องต กเป็นของม ารดา

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น