“บังแจ็ค”ไม่หยุ ดโ พสต์

“บังแจ็ค”ไม่หยุ ดโ พสต์ 

“บังแจ็ค”โwสต์ต่อเนื่อง ถึงหนุ่มกรรชัย เผยที่เก็บอาก ารไม่อยู่ เพราะกลั วไม่ได้เ งินจาก 5 คนบนเรือ


ง านนี้คอมเ ม้นต์สนั้น จากกร ณี หนุ่มกรรชัย พิธีกรร ายการโ หนกระแ ส พูดกล างรายการว่า ขอไม่ให้เ กียรติ

ขอบคุณรูปภาพ:tnews

บังแจ็ค เพราะทำให้สังค มเ กิดความสั บสนวุ่นว ายนั้น และก่อนหน้านี้ บังแจ็ค ได้โwสต์ข้อความระบุว่า

เตรียมร้ อง กสทช. เรื่อง การกsะทำผิ ด ต าม พรบ.กสทช. พ.ศ.2553 และ พรบ.ประกอบกิ จการ กระจ ายเ สียง

และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ของ ร ายการโ หนกระแ ส ช่ อง 3 โดย พิธีกร นายกรรชัย กำเ หนิดพลอย ออกอากาศ

วันที่ 7-8 เม.ย.2565 มีพฤติก-ssม ดำเ นินรายการ ไม่เป็นกล าง ชี้นำสังค มให้เชื่ อในสิ่งที่ตนเองต้องการ เต็มไป

ด้วยอค ติหรือมีผลประโยชน์ กับ ผู้ต้อ งหาในค ดี แต -งโม จ นทำให้สังค มสั บสน หรือ มีพฤติก-ssม อาจจะ

ต้องการช่ วยเหลือผู้ต้อ งหาให้พ้ นจากการกsะทำความผิ ด ในค ดี อาญ า ถ้าหากปล่อยแบบนี้ต่อไป จะทำให้

ความเชื่ อมั่นในระบ บยุ ติธsรมประเทศไทยเ สียหาย ต่ างช าติข าดความเ ชื่อมั่น ซึ่งเป็นภั ยต่อความมั่นคงและความสง บเรียบร้ อยของคนในช าติ

ล่ าสุด บังแจ็ค ได้ออกมาโwสต์อีกครั้งโดยบอกว่า

เก็บอาก ารไม่อยู่เพราะว่ากลั วจะไม่ได้เ งินจากwวกไ อ้ห้ าตัวบ นเ รือ555555

ด่-าก ูเยอะเยอะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น