จอนนี่มือปร าบ

หม อขอบ่ น “จอนนี่มือปร าบ” โ วยวา  ยลั่ น รพ. 

จากกร ณี ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ จอนนี่มือปร าบ ร่ำไ ห้ไ ลฟ์เฟซบุ๊ ก ขอให้ชาวอุบลราชธานีช่ วยเปิดทาง

เพื่อให้ส่งลู กสาวและแม่ย ายที่ถูกsถช-uบ-าดเจ็  บไปยังโ รงพย าบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ซึ่งอาก ารล่ าสุด ลู กสาวเริ่มลืมต า รู้สึกตัว และดิ้นได้แล้ว แต่ยังสอ  ดท่oช่วยห-ายใ จ อยู่ในระหว่างเฝ้ าsะวั งอาก าร

ของหม ออย่ างใกล้ชิด ส่วนแม่ย าย ตอนนี้ก็ส่งตัวมารั กษาตัวต่อที่สรรพสิทธิ์ต่อ อาก ารยังทรงๆ แต่ก็รู้สึกตัว

ต้องอยู่ในความดูแลของหม อตลอ ด “จอนนี่มือปร าบ” ร่ำไ ห้ใ จจะข-าดไลฟ์ส ดนาทีบี บหัวใจ “จอนนี่มือปร าบ”

อัปเด ตอาก ารลู กสาว-แม่ย าย เผยตอนนี้สภาwจิ ตใจย่ำแ ย่สุดๆ ล่ า-สุด เฟซบุ๊ ก หม อขอบ่ นหน่อยเหอะ-AggressiveDoctor

ได้มีการเปิดเผยคลิ ปที่มีเ สียงคนโ วยวา  ยอยู่บริเ วณหน้าห้องฉุ กเ-ฉิน โ รงพย าบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเ สียงนั้นคล้ายกับเ สียง

ของจอนนี่มือปร าบ ตะโ กนดังลั่ นว่า “ให้เกียรติก ูนำแหน่ตี้ ลู กก ู” แล้วก็มีเ สียงร้ องไห้ฟู มฟ ายจ นจั บใจความไม่ได้

จากนั้นทางเwจอธิบายเพิ่มเติมว่า ในเ หตุก ารณ์นี้ ลูกสาวผู้บ-าดเจ็ บยังไม่ทันได้ลงจากรถ ก็ไปด่ าเร่งเ วรเปลและ

เจ้าหน้าที่ให้รีบมารับ ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีเวลาแต่งตัวป้อ งกันโ ควิ-ด เลย ทั้งที่ลู กสาวก็เป็นผู้มีความเ สี่ยงสูงมาก

และอาก ารของลู กก็คงที่ เพียงแค่ย้ ายจากโ รงพย าบาลชุมช นมาที่โ รงพย าบาลจังหวัดเท่านั้น อย ากให้ทำตัวใ จเย็นแบบคนปกติ

ไม่ใช่มาถึงต้องเรียกร้ อง วี ไ-อ พี ทุกอย่ างตะโ กนโหว  กเหว  กโว  ยวา  ยให้คนหันมามองทั้งโ รงพย าบาล

เหมือนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดัง นอกจากนี้ ทางเwจยังเปิดเผยแช ตลั บแ ฉเรื่องดังกล่ าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังเ กิดเ หตุ

พบว่า แม่ย ายของจอนนี่แข นหั- ก ข าหั  -ก ครั้งแรกจะมีการส่งแม่ย ายของจอนนี่ไปโ รงพย าบาลเอกช นชื่อดัง

ในจังหวัดอุบลราชธานี แต่เจ้าตัวไม่ไปเนื่องจากทางโ รงพย าบาลเรียกค่ าใช้จ่ ายที่ 3แส น-5แส น บ าท

จอนนี่ต้องการส่งคุณแม่ไปที่โ รงพย าบาลสรรพสิทธิ์ แต่ทางโ รงพย าบาลสรรพสิทธิ์ไม่รับ เพราะแม่ย าย ติ ดโ-ควิ  ด

อยู่รอให้โ-ควิ ดหายก่อนแล้วค่อยต่ อกระดู-กให้ ต่อมาจึงส่งไปยังโ รงพย าบาลวารินชำราบ แต่ทางก็ตอบแบบเดียวกับ

โ รงพย าบาลสรรพสิทธิ์ จอนนี่จึงโ-วยวา  ยกับทาง ผอ. ทาง ผอ. จึงโทรศัพท์หาทางจังหวัด จังหวัดจึงประสา นให้

โ รงพย าบาลวารินชำราบรับในที่สุด และในภายหลังก็มีการย้ ายแม่ย ายมายังโ รงพย าบาลสรรพสิทธิ์ดังกล่ าว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น