อาก ารของบุตรสาว และแม่ย ายเที่ยงนี้

จอนนี่ มือปร าบ เล่า อาก ารของบุตรสาว และแม่ย ายเที่ยงนี้

“จอนนี่ มือปร าบ” เผยอาก ารล่ าสุด “ลูกสาว-แม่ย าย” หลังประส บอุบั-ติเ หตุหนั ก ตอนนี้น่าเป็นห่ว  งมาก


จากกร ณี ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ จอนนี่มือปร าบ ไลฟ์ส ดผ่านเ ฟซบุ๊กส่วนตัวความย าวเกือบ 30 นาที

หลัง นางลำไพ สีบุระ (แม่ย าย) และ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ (ลู กสาว) ประส-บเ หตุโดยจอนนี่ไลฟ์ส ดความ

ย าวกว่า 25 นาที ขณะนั่งอยู่บนรถยนต์ และขับต ามรถฉุ กเ-ฉินที่วิ่งนำหน้า เพื่อนำแม่ย ายลู กสาวไปส่งยัง

โ รงพย าบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากกร ณี จอนนี่ มือปร าบ บุตรสาว และแม่ย าย ยังน่าเป็นห่ว  ง ล่ าสุด เจ้าตัวได้โwสต์ข้อความระบุว่า เราทั้งสอง

ยังไม่นอน ฟ้าสว่าง เราทั้งสองได้เอาดอ กไม้ธูปเทียนมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ต่ างๆประจำโ รงพย าบาลสรรพ

สิทธิ์ประสงค์ เพื่อขอให้ลู กสาวและแม่ย ายได้พ้ นขี-ดอันตร ายโดยเร็ว ขอให้แคล้ วคล าดปลอ ดภั ย หายเ จ็บ

หายป่-วยเร็วๆ เบื้องต้น อาก ารลู กสาวผมเที่ยงนี้ น้องเริ่มลืมต า รู้สึกตัว และขยั บได้แล้วครับ แต่ยังต้องใช้ท่ oช่วย

ห-ายใ จ อยู่ในระหว่างเฝ้ าระวังอาก ารของหม ออย่ างใกล้ชิด ส่วนแม่ย าย ตอนนี้ก็ส่งตั วมารั กษาตัวต่อที่สรรพ

สิทธิ์ต่อ อาก ารยังทรงๆ แต่ก็รู้สึกตัว ต้องอยู่ในความดูแ ลของหม อตลอ ด ผมกับภรรย าตอนนี้เราจิ ตใจแ ย่สุดๆ

ครับ ความหวั งก็เพียงแค่อย ากได้ยินจากหม อว่าน้อง และแม่ดีขึ้นแล้วนะ เพียงเท่านั้น กำลังใจทุกช่ องทางผม

รับทราบได้ ผมคงไม่มีเวลาตอบนะครับ ผมกร าบขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆ ขอทุกท่านส่งจิ ตภ าวนาช่วยลู กสาว

และแม่ย ายผม ให้เขาทั้งสองพ้ นขี-ดอันตร ายด้วยทีนะครับ และขอให้เขาทั้งสองรีบห ายเร็วๆ ด้วยความเค ารพ

จอนนี่มือปราบ อย่ างไรก็ขอให้ทั้งสองปลอ ดภั ยนะครับ

ขอบคุณ:ตะลึงกรุง จอนนี่มือป ร า บ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น