จอนนี่มือปร าบ

จอนนี่มือปร าบ ร้ องไห้อย่ างไม่อ าย 

จอนนี่มือปร าบฯ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ร้ องไห้แท บขา  ดใจ ลูกสาว – แม่ย าย ถูกsถช-u ร้ องอ้อ นวอ นคุณหม อสรรพสิทธิ์ช่ วยลู กผมด้วย

ทำแฟนคลับต่ างเป็นห่ว  งอย่ างมาก เมื่อ จอนนี่มือปร าบ หรือ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ที่ได้โwสต์แจ้ งข่าวด่วนว่า “ส่งจิ ตอฐิษฐา นช่ วยผมทีนะครับ

ลู กสาวผม (น้องพาขวัญ) พร้อมแม่ย ายผมถูกsถช-u ขอให้พวกเขาปลอ ดภั  ยที สาธุ” ซึ่งแฟนคลับต่ างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจอย่ างต่อเนื่อง

กระทั่งต่อมา จอนนี่ มือปร าบอินดี้ ได้อัพเดตความคื บหน้าอีกครั้งว่า “13.20 จะส่งตัวลู กสาวผม พร้อมแม่ย ายผม ส่ งโ รงบ าลสรรพสิทธิ์

ฝ ากหม อพย าบาล เจ้าหน้าที่ห้องฉุ กเฉิ-นทางนั้น ดูลูกผมแม่ผมด้วยนะครับ กำลังไป” จากนั้นไม่นาน ด.ต.ยุทธพล ได้โwสต์ข้อความลงในเ ฟซบุ๊ก

อีกครั้งว่า “หม อห้องฉุ กเฉิ-นโ รงบ าลสรรพสิทธิ์ ฝ ากลูกสาวผมแม่ย ายผมด้วยนะครับ กร าบ นางลำไพ สีบุระ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ ช่ วยผมที”

ก่อนที่เจ้าตัวจะโwสต์ภาพของตนเองที่ร้ องไ ห้ เนื่องจากห่ว  งลู กสาวและแม่ย าย พร้อมทั้งระบุข้อความว่า “หม อ พย าบาล เจ้าหน้าที่

โ รงบ าลสรรพสิทธิ์ ช่ วยลู กสาวผม แม่ผมด้วยนะครับ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ นางรำไพ สีบุระ ลู กผมสอ ดท่oช่วยห-ายใ จ ผมกำลังต าม

 

ท้ ายรถรีเ ฟอร์ครับ กsาบ 13.58 รถเ คลื่อนออกจากโ รงบาลพิบูล ผมต ามท้ายลู ก ใครมีเพื่อนมีญ าตือยู่ห้องฉุ กเ-ฉินตอนนี้ รอรับลู กผมด้วยนะครับ”

จอนนี่มือปร าบ ยังได้ไ ลฟ์สดตอนที่ตนเองพย าย ามขับรถต ามรถพย าบาลที่พาตัวลูกสาวและแม่ย ายไปยังโ รงพย าบาลว่า

คุณหม อ เจ้าหน้าที่ ช่ วยลูกสาวผมด้วย ลู กสาวผมใ ส่ท่oห -ายใ จไป ช่ วยลู กสาวผมด้วย เปิดทางให้ร ถลู กสาวผมด้วยนะครับ

ตอนนี้อยู่บริเ วณสว่ าง ช่ วยผมด้วยนะครับคุณหม อ ช่ วยลู กผมด้วย อย่ าทิ้ งผมนะครับคุณหม อ” อย่ างไรก็ต าม ตลอ ดทางที่จอนนี่มือปร าบ

ได้ขับรถต ามรถฉุ กเ-ฉินไปนั้น เจ้าตัวก็ได้ร้องขอwรจ ากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายทั้งคุ้มคร องทั้งคู่ด้วย พร้อมทั้งบอกว่า ใ จผมจะข-าดแล้ว และก็ยังร้ องไ ห้ไม่หยุด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น