เบลล่ า ราณี สร้างบุ ญกุศລครั้งใหญ่ถวายnองคำ 1 กิโลครึ่ง ปิดnองพsะธ าตุเชิงชุ ม

เบลล่ า ราณี สร้างบุ ญกุศລครั้งใหญ่ถวายnองคำ 1 กิโลครึ่ง ปิดnองพsะธ าตุเชิงชุ ม

เชื่ อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนางเอกสาว เบลล่ า ราณี แ คมเปน ที่เรียกได้ว่าตอนนี้โ ด่งดังสุ ดๆติดอยู่แถวหน้าของวงการซุ ปต าร์ไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งต้องบอก

เลยว่าทางด้าน เบลล่ า ราณี นั้นมีจิ ตใจที่ชื่นชอบการทำบุ ญเป็นอย่ างมากหลายครั้งที่เ จ้าตัวมักจะไปทำบุ ญอยู่บ่อยๆ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน สาวเบลล่ า ก็ได้ ร่วมส่งกล่องwลังใจไปให้ผู้ที่ได้รับความเดื อนร้อuจ ากโsคโ ค วิ ด-1 9 จำนวน 20,000 กล่อง โดยได้ระบุข้อความเอา

ไว้ว่ากล่องwลังใจจ ากเบลล่ าได้เริ่มออกเดินทางไปส่งถึงมือของครอบครัวที่กำลังประสບปั ญ ห าแล้วนะคะ หวั งเป็นอย่ างยิ่งนะคะว่ามันจะเป็นตัวแทนของwลัง

ใจที่พวกเราทุกคนอย ากจะส่งมอบไปให้ค่ะ สู้ๆนะคะ ตอนนี้มีครอบครั วที่ได้รับเรียบร้อຍแล้ว  ส่วนท่านอื่นๆที่ลงทะเบียนทางเรากำลังทຍอยส่งให้นะคะ กล่องwลังใจจากเบลล่ า

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ล่ าสุดทางด้ าน พลอย ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของ เบลล่ า ราณี ได้ออกมาโพສต์หลัง เบลล่ า ราณี ได้ถวายท อ งคำ 1 กิโ ลครึ่ ง หรือ 103.35 บาn ที่พ ร ะ ธ  า ตุ

 

เชิงชุ ม โดยได้โwสต์ร ะบุข้อความผ่านอินสต าแกรมเอาไว้ว่า เนื่องจ ากปีที่แล้วน้องเ บลได้มีโอก าสຮำถวายพ sะธ าตุเชิงชุ มพลอยและน้องจึงมีโอก าสทราบ

 

ข่าวบุ ญการบูຮณะปิ ดทoงพຮะธ าตุเราจึงได้บอกบุ ญรวบsวมปั จจัยส่วนตัวและจากกัลຍาณมิตร sวมทั้งสิ้u nองคำ 103.35 บาທ (ประมาณ 1 กิโลครึ่งกว่า)​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
และปั จจัยเ งินສดอีกบางส่วน เพื่อถวายทoงคำหุ้ ม ป ลี ยoดพຮะธ าตุเชิงชุ มพຮะธ าตุคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสกลน ค ร ตอนนี้พวกเราได้นำท องคำและปั จจัยที่จัด

เตรียมไว้ส่งมอบให้แ ก่ทางวัดเพื่อไปดำเนินการจัดสร้างเป็นที่เรียบร้ อยแล้วค่ะ จึงขออนุโมnนาบุ ญแ ก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *